Chu kỳ kinh nguyệt là gì?

Chu kỳ kinh nguyệt là gì?

53. What is the menstrual?

Although the reproductive organs are present in the body from birth, they do not function until sexual maturity is attained.

In India, a female (girl) attains it at the age of 10-11 years. In female, when she starts producing eggs, a series of changes take place, this is called the menstrual cycle. The cycle takes about four weeks.

During the first two weeks, an egg develops in an ovary and is released into the womb. The menstrual cycle is controlled by a centre in the brain called the hypothalamus, which acts as a menstrual clock. The pituitary glands release several hormones. One hormone stimulates the growth and maturation of the egg in the ovary. Another hormone stimulates the release of these ripened eggs. If the egg is fertilized by a sperm, it will be nourished by secretions from the cells lining the womb. If the egg is not fertilized, the unfertilized egg and the remains of the womb lining are expelled together ll I with some blood. This process is called menstruation and it lasts for about five days. Menstruation continues until the age of about 50 years.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-60.jpg

Chu kỳ kinh nguyệt là gì?

Mặc dù các cơ quan sinh sản có trong cơ thể từ lúc sinh, chúng không hoạt động cho đến khi cơ thể đạt được sự trưởng thành về giới tính.

Ở Ấn Độ, một phụ nữ (bé gái) đạt đến tuổi dậy thì ở độ tuổi 10-11. Ở phụ nữ, khi họ bắt đầu sản xuất ra trứng, một loạt các thay đổi diễn ra và điều này được gọi là chu kỳ kinh nguyệt. Một chu kỳ dài khoảng bốn tuần.

Trong hai tuần đầu, một trứng phát triển trong buồng trứng và được giải phóng ra vào trong tử cung. Chu kỳ kinh nguyệt được điều khiển bởi một trung tâm ở trong não được gọi là vùng dưới đồi não. Trung tâm này có tác dụng như một đồng hồ kinh nguyệt. Các tuyến yên giải phóng ra nhiều hóc-môn. Một hóc-môn kích thích sự tăng trưởng và chín muồi của trứng trong buồng trứng. Một hóc-môn khác kích thích sự giải phóng của các trứng đã chín. Nếu trứng được thụ tinh bởi một tinh trùng, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi các chất tiết ra từ các tế bào bao phủ tử cung. Nếu trứng không được thụ tinh thì trứng không thụ tinh này và những tàn dư của lớp màng tử cung được trục ra với ít máu. Quá trình này được gọi là kinh nguyệt và nó kéo dài khoảng năm ngày. Kinh nguyệt tiếp diễn cho đến khi người phụ nữ khoảng 50 tuổi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!