Chu Hoàn lấy ít đánh nhiều thắng Tào Nhân

Chu Hoàn lấy ít đánh nhiều thắng Tào Nhân

Thời Tam Quốc, tháng 9/222, tướng Chu Hoàn, chỉ huy phòng thủ trận địa tiền tiêu của Đông Ngô là Nhu Tu. Đại Tư Mã Tào Nhân đem mấy vạn quân đánh Đông Ngô.

Chu Hoàn, tự Hưu Mục, là viên tướng thân tín của Tôn Quyền, nhiều mưu, thiện chiến, mấy lần lập chiến công, được phong tước Thành Đình hầu. Nhu Tu là đường quân Nguỵ phải đi qua khi tiến xuống phía nam, nên Chu Hoàn tiến hành chuẩn bị tác chiến.

Tào Nhân biết Chu Hoàn mưu trí nên cố ý phao tin sẽ tiến đánh Tiễn Khê ở phía đông Nhu Tu để đánh lừa quân Ngô. Chu Hoàn nghe tin đó, bèn tách 1 lựe lượng đi tăng viện cho Tiễn Khê.

Tào Nhân biết vậy cả mừng, lập tức hạ lệnh toàn quân tiến đánh Nhu Tu.

Lúc này, trong thành chỉ có 5000 quân, Chu Hoàn muốn điều quân đi Tiễn Khê quay về thì đã muộn, nên các tướng ai nấy thất sắc. Chỉ riêng Chu Hoàn nói với các tướng: “Xưa nay đôi bên giao chiến, thắng bại không phải ở chỗ quân nhiều hay ít, mà ở chỗ người chỉ huy giỏi hay kém. Tào Nhân là kẻ vốn không có tài thao lược, tướng sĩ dưới quyền lại sợ đánh trận, huông hồ từ ngàn dặm tới đây, người ngựa đều mỏi mệt. Quân ta cố thủ trong thành, lấy khoẻ đánh mệt, lấy chủ kiềm chế khách, đó là cái thế bách chiến bách thắng”. Sau đó, Chu Hoàn hạ lệnh cuốn cờ im trống, giả bộ yếu kém để lừa địch.

Lúc này Tào Nhân sai con là Tào Thái đem quân đánh thành Nhu Tu, lại sai 2 tướng Thường Điêu và Vương Song đem 1 cánh quân đi thuyền tới tập kích gia quyến của quân Ngô ở Trung Châu.

Tào Thái kéo quân đến phía ngoài thành Nhu Tu, chỉ thấy đầu thành vắng lặng như không có người, cho rằng quân Ngô không còn lực lượng phòng thủ, mất hết cảnh giác. Tào Thái vừa hạ lệnh tiến đến sát chân thành, đột nhiên trên đầu thành trống trận dồn dập, tiếng reo hò vang động 1 góc trời, các thứ cung tên, gỗ đá bắn xuống đầu quân Ngụy như mưa. Quân Ngụy hốt hoảng chạy giạt ra thương vong vô số.

Cùng lúc ấy, Chu Hoàn dẫn một đội tinh binh từ trong thành xông ra chém giết. Quân Ngụy đại loạn, chết như rạ. Chu Hoàn đốt cháy doanh trại địch rồi thắng lợi trở vào thành. Bộ tướng của Chu Hoàn cũng tiến công 2 tướng Thường Điêu và Vương Song, giết Thường Điêu, bắt sống Vương Song, diệt hơn 1000 quân Ngụy.

Tào Thái và Gia Cát Kiều dẫn 2 tốp tàn binh chạy về đại bản doanh ở Cha Cao. Tào Nhân thấy quân mình thảm bại, đành rút quân về.

Tôn Quyền nghe tin cả mừng nói với tả hữu: “Chu Hoàn lâm nguy mà không run sợ, lấy ít thắng nhiều, đúng như Tôn Tử nói: “Địch tuy đông, có thể làm cho chúng không đọ sức nổi với ta”. Đoạn thăng tước cho Chu Hoàn.

“Hình binh chi cực. chí ư vô hình; vô hình, tắc thâm gián bất năng qui, trí giả bất năng mưu”

Ta ngụy trang thật khéo khiến địch không nhận ra tung tích; không nhận ra lung tích, thì dù gián điệp có chui sâu cũng không biết kỹ được quân ta, kẻ địch khôn ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!