Chu Đệ căn cứ tình hình địch đánh tan quân Thát Đát

Chu Đệ căn cứ tình hình địch đánh tan quân Thát Đát

Sau khi vương triều nhà Nguyên diệt vong, giai cấp quý tộc Mông Cổ chạy lên phía bắc, phân liệt làm 2 bộ lạc là Thát Đát và Ngoã Thích. Thát Đát là đối thủ chính ở biên giới phía bắc của triều Minh mới ra đời. Sau khi Yên vương Chu Đệ giành quyền thống trị triều Minh, liền giao hảo với Thát Đát để được yên biên giới.

Tháng 7/1409 (năm Vĩnh Lạc), Chu Đệ phái đặc sứ Quách Ký mang nhiều lễ vật đến Thát Đát cầu hoà hiếu. Thát Đát Khả Hãn là Bổn Nhã Thất Lý có ý đồ khôi phục sự thống trị của triều Nguyên, sai chém đầu Quách Ký, đưa quân xuống phía nam quấy nhiễu.

Chu Đệ quyết định cho quân trừng phạt Thát Đát, cử kỳ quốc công Khưu Phúc làm Chinh Lỗ tướng quân, đem mười vạn binh mã bắc tiến, nhưng Khưu Phúc khinh địch, mạo hiểm để quân tiên phong bị quân Nguyên tiêu diệt, hậu quân phải rút về.

Sau gần nửa năm chuẩn bị, tháng 2 năm sau, Chu Đệ thống lĩnh 50 vạn quân bắc tiến chinh phạt Thát Đát. Đại quân tiến một mạch nửa tháng, đến Hưng Hòa thì dừng lại nghỉ ngơi 10 ngày, rồi tiếp tục hành quân. Đầu tháng 5, quân Minh tới bờ nam, thuộc trung du, sông Lư Cù. Chu Đệ biết nội bộ Thát Đát phân liệt, Bổn Nhã Thất Lý thì chạy về phía tây, A Lỗ Đài thì chạy sang phía đông để tránh quân Minh.

Đây là nơi năm trước Khưu Phúc vì mạo hiểm mà phải bỏ mạng. Chu Đệ phân tích tình hình, quyết định tập trung lực lương tiêu diệt từng đối phương một, trước hết là đuổi theo Bổn Nhã Thất Lý.

Kỵ binh thám báo trở về tâu rằng Bổn Nhã Thất Lý đã chạy tới sông Ngột Cổ Nhi Trát. Chu Đệ lo rằng nếu đem đại quân theo, hành quân chậm chạp, địch sẽ chạy thoát lên phía bắc, bèn để lại những thứ cồng kềnh, chỉ đem 2 vạn kỵ binh nhẹ và 20 ngày lương khô đuổi gấp.

10 ngày sau đuổi tới sông Ngột Cổ Nhi Trát, song Bổn Nhã Thất Lý đã chạy lên phía bắc. Chu Đệ quyết không nghỉ, mà tức tốc đuổi tiếp. Cuối cùng, đến bờ nam sông Ngạc Nộn ngày nay thì đuổi kịp. Bổn Nhã Thất Lý không thể né tránh, đành ứng chiến. Quân Thát Đát chưa bày trận xong, quân Minh đã tràn tới. Quân Minh dũng mãnh, quân Thát Đát địch không nổi, Bổn Nhã Thất Lý kinh sợ bỏ chạy, cùng 7 thuộc hạ lội qua sông đào thoát.

Chu Đệ hạ lệnh phóng thích toàn bộ tù binh, những kẻ đầu hàng còn được cấp lương thực và gia súc. Đoạn kéo quân trở về doanh trại bên sông Lư Cù nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày.

Đầu tháng 6, quân Minh đến khe Phi Vân, đông bắc sông Ngạc Nộn. Chu Đệ chỉ huy quân vượt núi. Đại quân kết thành trại mà đi, 2 cánh tả hữu cách nhau hàng chục dặm, bao vây quân của A Lỗ Đài. A Lỗ Đài thấy quân của Bổn Nhã Thất Lý đã bị diệt, quân mình lại bị vây, hết đường chạy thoát vô cùng lo sợ, liền phái người sang gặp Chu Đệ xin hàng.

Chu Đệ sợ địch gian trá, lệnh cho chư tướng canh phòng cẩn mật, phái trinh sát đi dò xem hư thực. Không lâu trinh sát về báo tướng sĩ bên quân địch không có ý kiến thống nhất kẻ chủ trương đầu hàng, kẻ quyết chiến, do đó A Lỗ Đài do dự. Chu Đệ cho đây là thời cơ quyết đánh giành thắng lợi, bèn sai mấy trăm kỵ binh tiến lên phía trước khiêu chiến.

Khi A Lỗ Đài tiến ra nghênh chiến, Chu Đệ đích thân dẫn hơn 1000 kỵ binh tinh nhuệ xông thẳng vào trại địch. Quân Thát Đát đại bại, thương vong vô số. A Lỗ Đài đem gia quyến và toàn bộ gia tộc chạy lên phía bắc. Quân Minh thừa thắng truy kích hơn 100 dặm, giết thêm mấy trăm tướng sĩ Thát Đát nữa.

Bây giờ đang giữa mùa hè, quân Minh thiếu lương ăn và nước uống, Chu Đệ hạ lệnh ngừng truy kích, đem quân khải hoàn về kinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!