Chuột đồng và biện pháp phòng trừ

Chuột đồng

06 chuotdong1.jpg
06 chuotdong2.jpg
06 chuotdong3.jpg
06 chuotdong4.jpg
06 chuotdong5.jpg
06 chuotdong6.jpg
06 chuotdong7.jpg
06 chuotdong8.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!