Cholula có vai trò quan trọng như thế nào?

Cholula có vai trò quan trọng như thế nào?

26. What was the importance of Cholula?

Cholula was the Holy Place of the three major satellite cities of Teotihuacan. It was destroyed by Cortes and his men on their way to take over Tenochtitlan. The pyramid is in the present day city of Cholula and, in volume, (before destruction) was larger than the Egyptian pyramid of Cheops. After conquest, a church was built on the top of the ruins.

Three successively larger pyramids were built on top of each other here, and served important ceremorilal purposes for the Aztecs. The last and largest pyramid was laced with stucco, which, if not maintained, turns back to mud.

When the pyramid was abandoned, the stucco turned back to mud, and plants and eventually trees grew on it.

Historians think that the Spaniardswere not aware that they were building their church on top of an Aztec pyramid - perhaps they just built it there because it was the highest hill in the area! However, it is very common, both in Mexico and in other cultures with conflicting belief systems, to see buildings associated with one culture constructed on top of or from the rubbles of buildings associated with the other culture.

In Izamal, for example, a large cathedral and courtyard are built on top of a lopped-off pyramid. In India, too, one can see mosques constructed from stones whose carvings show that they were originally part of Hindu temples.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-24.jpg

Cholula có vai trò quan trọng như thế nào?

Cholula là “Thánh địa” của ba thành phố chư hầu chính của Teotihuacan. Nó bị phá hủy bởi Cortes và lính của ông khi trên đường tiếp quản Tenochtitlan. Kim tự tháp bây giờ là thành phố của Cholula và về độ lớn (trước khi bị phá hủy) thì lớn hơn kim tự tháp Cheops của Ai Cập. Sau cuộc chinh phục, một nhà thờ đã được xây dựng trên nền của các công trình đã bị phá hủy.

Ba kim tự tháp lớn hơn được xây dựng tuần tự trên nền của mỗi kim tự tháp ở đây và phục vụ các mục đích nghi lễ quan trọng của người Aztec. Kim tự tháp cuối cùng và lớn nhất được gắn bằng vữa, mà nếu không được bảo tồn sẽ chuyển thành bùn.

Khi kim tự tháp bị quên lãng, vữa chuyển lại thành bùn và cây cối thậm chí có thể mọc trên nó.

Các nhà sử học cho rằng người Tây Ban Nha không ý thức được họ đang xây dựng nhà thờ của họ trên nền của kim tự tháp Aztec – có lẽ họ chỉ xây dựng nó ở đó bởi vì đây là ngọn đồi cao nhất trong vùng! Tuy nhiên, cả ở Mêhicô lẫn ở các nền văn hóa khác có sự xung khắc về hệ tín ngưỡng, người ta đều thấy phổ biến rằng các công trình liên kết với một nền văn hóa lại được xây dựng dựa trên hoặc xuất phát từ di tích của các công trình có liên quan đến nền văn hóa khác.

Ví dụ ở Izamal, một nhà thờ lớn và một sân nhỏ đã được xây dựng trên nền của kim tự tháp đã bị sụp đổ. Ở Ấn Độ cũng vậy, người ta có thể thấy các đền thờ Hồi Giáo được xây dựng từ những khối đá mà sự chạm trổ kỹ thuật của nó cũng chỉ ra rằng chúng ban đầu là một phần của các ngôi đền Hindu.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-25.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!