Cho mượn sách và mượn sách

5. Cho mượn sách và mượn sách

Ở nước nào cũng vậy, số người biết quý cuốn sách, giữ gìn nó còn ít lắm. Charles Nodier đã phải than:

Tel est le triste sort de tout livre prêté:

Souvent il est perdu, toujours il est gâté.

“Số phận hẩm hiu của những cuốn sách cho mượn là như vầy: thường thường bị mất và luôn luôn bị hư”.

Tôi biết những ông tới nhà ai thấy cuốn gì hay hay cũng hỏi mượn, đem về coi độ vài trang rồi bỏ đó, không them mang trả nữa. Hạng người ấy, không nên cho mượn sách.

Lại có những ông ham đọc sách lắm mà không bao giờ chịu mua. Nếu họ giữ gìn sách cẩn thận thì tôi cũng cho họ mượn.

Một lần tôi được cái thú thấy một anh bạn thân đem trả tôi 6 cuốn sách mà cuốn nào anh cũng đã thuê đóng lại đàng hoàng. Nhận sách rồi, tôi phải dặn anh ta:

“Lần sau mà anh còn đóng sách giùm tôi như vậy nữa thì tôi không cho anh mượn nữa đâu”.

Hành động như anh ấy thì cũng hơi quá, những khi mượn sách của ai, thì ít nhất ta cũng phải:

- Lấy giấy bao sách lại,

- Những trang nào gần rời ra thì dán lại,

- Đừng gấp đôi cuốn sách trong khi đọc,

- Đừng gấp trang sách để làm dấu,

- Đừng ghi gì vào sách,

- Đừng bao giờ cho người khác mượn lại,

- Tới kỳ hạn đã hứa đêm trả thì phải trả hoặc xin gia thêm một hạn nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)
"Like" us to know more!