Chữ viết của nền văn minh Maya có tầm quan trọng như thế nào?

Chữ viết của nền văn minh Maya có tầm quan trọng như thế nào?

30. What was the importance of writing in the Maya Civilization?

Importance of writing in the Maya civilization can be extracted in detail from the Tablet of the 96 Glyphs, in the tower of the "Palace" at Palenque. This is considered one of the most beautiful inscriptions ever carved by the Mayans.

From the very beginning, the Mayans used writing as a propaganda tool, rather than as a means of recording accurate details of history. In a hierarchical society where the elites competed for prestige and leadership positions, writing was used to reinforce a ruler's military power and to legitimize his descent from noble ancestors and the gods. Writings on stone monuments were designed to place rulers in the most favourable light possible, and ancient sculptural inscriptions deal primarily with historical events, marriages, births, military campaigns and victories, rulers and other dynastic affairs.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-29.jpg

Chữ viết của nền văn minh Maya có tầm quan trọng như thế nào?

Tầm quan trọng của chữ viết tay của nền văn minh Maya có thể được rút ra một cách chi tiết từ phiến gỗ gồm 96 nét chạm khắc ở trên tháp của “cung điện” tại Palenque. Đây được coi là một trong những tác phẩm khắc trên bia đẹp nhất đã từng được khắc bởi những người Maya.

Từ khi bắt đầu, những người Maya đã sử dụng những chữ viết như một công cụ truyền giáo hơn là một phương tiện để ghi lại chính xác các sự kiện lịch sử. Trong một xã hội phân cấp nơi mà những người ưu tú đấu tranh cho uy tín và vị trí lãnh đạo, chữ viết được sử dụng để củng cố sức mạnh quân đội của người cầm quyền và để hợp pháp hóa dòng dõi từ tổ tiên quý tộc và thần linh của ông ta. Những chữ viết trên các bia khắc đá được thiết kế để đặt những nhà cầm quyền ở những vị trí có ánh sáng thuận lợi và các tác phẩm điêu khắc thì chủ yếu ghi lại các sự kiện lịch sử, các đám cưới, các cuộc chiến chinh và chiến thắng khải hoàn, những nhà cai trị và những sự kiện triều chính khác.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-30.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!