Chữ tượng hình là gì?

Chữ tượng hình là gì?

1. What is Hieroglyphics?

Hieroglyphics are original form of writing from which other forms evolved like hieratic and demotic. Hieratic was a simplified form of hieroglyphics used for administrative, business purposes and for literary scientific and religious texts. The last hieroglyphic text was written at the temple of Philae in A.D. 450.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-2.jpg

Chữ tượng hình là gì?

Chữ tượng hình là dạng nguyên thủy của các văn tự mà từ đó các dạng khác phát triển chẳng hạn như chữ viết của giới tăng lữ và giới bình dân. Các chữ viết của giới tăng lữ là một dạng tượng hình đơn giản được dùng cho mục đích quản lý nhà nước, mục đích thương mại và cho các văn bản khoa học và tôn giáo. Văn bản tượng hình sau cùng được viết tại đền Philae vào năm 450 sau công nguyên.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!