Chữ nho

CHỮ NHO

Một đạo sắc của Vua Gia Long (trích ở Bullelin des Amis du Vieux Huế)

Thời nội thuộc nước Tàu, có mấy ông thái thú Tàu sang cai trị nước ta, mở trường học và khuyến khích việc học chữ nho.

Đến khi nước Nam [Việt Nam] đã lấy lại quyền tự chủ rồi, thì chữ ấy vẫn dùng để viết công văn như chỉ dụ, chế, sắc nhà vua, tờ sức, tờ bẩm của các quan, luật lệ, đơn từ và cả những giấy má việc tư nữa, như thư tín, khế ước, chúc thư, văn tế; chữ ấy vẫn dạy trong các trường học và dùng trong việc thi cử, còn tiếng ta thì không dùng đến. Chữ ấy các nhà văn sĩ ta phần nhiều cũng dùng để làm thơ văn, sách vở nữa.

Chữ nho ở bên nước ta không đọc như người Tàu đọc, lại đọc một cách riêng của ta và đã có lắm chữ thành hẳn tiếng ta rồi. Bởi vậy ta nay cũng phải học và biết ít nhiều để nói tiếng ta và viết văn ta cho thông.

Giải nghĩa

Khuyến khích = khuyên nhủ, thúc giục.

Công văn = giấy má, việc quan.

Chỉ dụ = mệnh lệnh nhà vua ban ra.

Chế, sắc = nhời vua viết ra phong thưởng tước phẩm cho các quan.

Khế ước = giấy giao kèo của hai bên về việc mua, bán, cầm, cố vân vân.

Chúc thư = nhời người chết dặn lại.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!