Chức năng của tuyến tụy là gì?

Chức năng của tuyến tụy là gì?

34. What is the function of pancreas?

Located under the liver, pancreas is a gland which plays an important role in the digestive system of the body.

It produces a mixture of digestive enzymes that pass through a short duct into the duodenum, just below the stomach. These enzymes are alkaline in nature and neutralize the stomach acid. The pancreatic juice is secreted when the pancreas is stimulated by a hormone called secretin. Apart from being associated with the digestive system, pancreas produces the hormones insulin and glucagon.

These hormones are secreted from it's cells known as islets of Langerhans and control the glucose (sugar) level in the blood. Insulin makes the glucose, produced from the digestion, to be stored in the liver. Glucagon has an opposite effect and makes glucose release when the body needs energy.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-39.jpg

Chức năng của tuyến tụy là gì?

Nằm bên dưới gan, tuyến tụy là một tuyến giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu hóa của cơ thể.

Nó tạo ra hỗn hợp các enzyme tiêu hóa đi qua một đường ống ngắn vào trong tá tràng, ngay bên dưới dạ dày. Enzyme này có bản chất kiềm và làm trung hòa axit của dạ dày. Dịch tụy tạng được tiết ra khi tụy tạng được kích thích bởi một hócmôn gọi là secretin. Ngoài việc tham gia vào hệ thống tiêu hóa, tụy tạng tạo ra các hóc-môn insulin và glucagon.

Những hóc môn này được tiết ra từ các tế bào của tụy tạng gọi là các tiểu đảo Langerhan và kiểm soát mức gluco (đường) trong máu. Insulin làm cho gluco, được tạo ra từ việc tiêu hóa, được tích trữ lại trong gan. Glucagon có một tác dụng ngược lại và làm cho glucose được giải phóng ra khi cơ thể cần năng lượng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!