Chủng ngừa giúp ích gì cho chúng ta?

Chủng ngừa giúp ích gì cho chúng ta?

73. How does vaccination help us?

Vaccination provides immunity to our body to fight disease. It causes the body to produce antibodies, which fight against antigens, the foreign substances like bacteria and virus. Vaccination uses killed or weakend germs which are harmless to us. These antigens or germs enter our body through an injection or an oral dose. Our body reacts against these antigens and produces antibodies.

This make the body ready to combat in case it is attacked by these antigens naturally. Sometimes, booster dose or further vaccination is required to provide continuing protection against vaccination.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-83.jpg

Chủng ngừa giúp ích gì cho chúng ta?

Việc chủng ngừa tạo ra sự miễn nhiễm cho cơ thể giúp chúng ta chống lại bệnh. Chủng ngừa khiến cho cơ thể tạo ra các kháng thể, chống lại các kháng nguyên là những chất lạ như các vi khuẩn và virút. Việc chủng ngừa sử dụng các mầm bệnh chết hay đã được làm yếu vốn là những mầm bệnh vô hại đối với chúng ta. Những kháng nguyên hay mầm bệnh này đi vào cơ thể của chúng ta qua việc tiêm hay qua một liều thuốc uống. Cơ thể phản ứng chống lại những kháng nguyên này và tạo ra các kháng thể.

Điều đó khiến cho cơ thể sẵn sàng để chiến đấu trong trường hợp bị tấn công bởi các kháng nguyên tự nhiên. Đôi khi, một liều chủng ngừa tăng cường hoặc nhắc lại là cần thiết để tạo ra sự bảo vệ liên tục của sự chủng ngừa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!