Chọn đất trồng mía

5.2 Chọn đất trồng mía

Như nêu ở mục 3.3.4.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!