Chất lượng phần mềm/2

Chất lượng phần mềm/2

Một sinh viên hỏi: “Kế hoạch chất lượng là gì? Khi nào bạn xây dựng kế hoạch phát triển? Ai nên chịu trách nhiệm cho chất lượng?”

Đáp: Kế hoạch chất lượng mô tả cách việc quản lí chất lượng sẽ được áp dụng cho dự án và xác nhận bất kì chuẩn, thủ tục, kĩ thuật chất lượng nào sẽ được dùng trong dự án. Kế hoạch chất lượng phải được phát triển ngay từ đầu dự án. Nó có thể là một bản kế hoạch tách rời hay là một phần của kế hoạch dự án, tuỳ theo kiểu dự án. Chất lượng phải là một phần của qui trình phát triển phần mềm, không phải là cái gì đó được đo ở cuối. Mọi người trong dự án nên có trách nhiệm về chất lượng, kể cả người quản lí dự án, người phát triển, người kiểm thử, đảm bảo chất lượng v.v.

Chất lượng thường được xác định tuỳ theo miền. Trong hoàn cảnh của phần mềm hay hệ thông tin, chất lượng là chức năng và cấu trúc của sản phẩm phần mềm. Chất lượng chức năng dựa trên việc sản phẩm tuân thủ tốt tới đâu theo thiết kế đã cho, dựa trên các đặc tả yêu cầu phần mềm. Chất lượng cấu trúc dựa trên thuộc tính chất lượng mà thường không được xác định rõ ràng bởi khách hàng nhưng người phát triển phần mềm giỏi phải thêm vào cho sản phẩm như hiệu năng, tính dùng được, tính kiểm thử được, tính bảo trì được v.v. Sản phẩm cuối cùng có thể đáp ứng mọi yêu cầu nhưng nếu nó chạy rất chậm hay khó dùng thì nó vẫn bị coi là sản phẩm có chất lượng không tốt vì nó không đáp ứng cho các yêu cầu chất lượng cấu trúc. Các yêu cầu chức năng có thể được đo qua việc kiểm thử nhưng chất lượng cấu trúc chỉ có thể được đo qua phân tích mã nguồn và kiến trúc và thiết kế của nó.

English version

Full article: Software quality/2

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Quản lý dự án
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!