Chương trình Quản lí hệ thống thông tin

Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn biết về chương trình Quản lí hệ thống thông tin được dạy ở đại học Mĩ và tại trường thầy. Thầy có thể gửi cho em toàn bộ chương trình đào tạo các môn cho bằng cử nhân trong Quản lí hệ thống thông tin được không? Xin cám ơn thầy.”

Đáp: Chương trình tại từng đại học có thể biến động chút ít, nhưng tất cả chúng đều tuân theo hướng dẫn chuẩn về chất lượng và sự nhất quán. Chương trình Quản lí hệ thống thông tin bao gồm mười môn học (được yêu cầu với mọi sinh viên) và năm môn lựa chọn mà sinh viên có thể chọn các môn dựa theo mối quan tâm của họ. Nội dung chương trình thường được cập nhật cứ hai hay ba năm dựa trên xu hướng công nghệ và nhu cầu công nghiệp.

Sau đây là chương trình Quản lí hệ thống thông tin hiện thời cho 2016 – 2018:

Các môn cốt lõi: (Được yêu cầu cho mọi sinh viên IS)

IS 101 – Nền tảng của Hệ thống thông tin

IS 102- Quản lí dữ liệu và thông tin

CS 101 – Nhập môn lập trình (lập trình Java)

IS 201 – Kết cấu nền công nghệ thông tin

IS 202 – Internet và phát triển Web

IS 205- Phân tích và thiết kế hệ thống

IS 215 – Quản lí cơ sở dữ liệu

IS 302 – Kiến trúc doanh nghiệp

IS 310 – Quản lí dự án

IS 307 – Chiến lược Hệ thông tin, quản lí và thu nhận

IS 401 – Tính toán mây

IS 402 – An ninh tính toán & an ninh Cyber

IS 410 – Dự án Capstone

Môn chọn lựa (Chọn 5 môn trong 7 môn)

IS 220 – Phát triển ứng dụng

IS 225 – Quản lí qui trình doanh nghiệp

IS 320 – Hệ thống toàn công ti

IS 330 – Nhập môn tương tức người-máy tính

IS 350 – Kiểm định và kiểm soát CNTT

IS 415 – Phát kiến hệ thông tin và công nghệ mới

IS 440 – An ninh CNTT và Quản lí rủi ro

Số hiệu môn học được chỉ danh như IS 101, IS 201, IS 401 chỉ ra môn học sinh viên phải học cho năm thứ nhất, thứ hai cho tới năm thứ tư.

English version

Full article: Information System Management Program

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!