Chúng ta nếm và ngửi các vật như thế nào?

Chúng ta nếm và ngửi các vật như thế nào?

40. How do we taste and smell things?

Our nose and mouth have special receptor cells, which when stimulated by chemical molecules, send nerve impulses to the brain. Our tongue is covered with tiny growths or papillae. Some papillae contain small group of cells known as taste buds. Each taste bud contains four to twenty receptor cells with short sensory hair.

These hair react to molecules dissolved in the saliva. We can taste four main kinds of tastes.

Bitterness is tasted at the back of the tongue, sourness at the sides, sweetness at the front and saltiness can be tasted all over. Our nose has cell receptors at the roof of the nasal cavity. These receptors have sensory hair that branch and project into the mucus that lines the cavity.

Molecules in the air dissolve in the mucus and stimulate these hair. There are about 15 kinds of smell receptors which can detect over 10,000 different smells.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-45.jpg
Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-46.jpg

Chúng ta nếm và ngửi các vật như thế nào?

Mũi và miệng của chúng ta có các tế bào thụ thể đặc biệt, những tế bào này khi bị kích thích bởi phân tử hóa học, gởi đi những xung thần kinh đến não. Lưỡi của chúng ta được bao phủ bởi những nhú rất nhỏ gọi là nhú vị giác. Một số các nhú có chứa một nhóm nhỏ tế bào gọi là các chồi vị giác. Mỗi chồi vị giác có chứa từ bốn đến 20 tế bào thụ thể có sợi lông cảm nhận ngắn.

Những sợi lông này phản ứng với các phân tử được hòa tan trong nước miếng. Chúng ta có thể cảm nhận bốn loại mùi vị chính.

Vị chua được cảm nhận ở mặt lưng của lưỡi, vị chát ở hai bên, vị ngọt ở phía trước và vị mặn có thể được cảm nhận trên toàn bộ lưỡi. Mũi của chúng ta có những tế bào thụ thể ở vòm của khoang mũi. Những thụ thể này có những lông cảm nhận phân nhánh và nhô vào trong màng nhầy bao phủ vào mũi.

Các phân tử trong không khí hòa tan trong màng nhầy và trong những lông này. Có khoảng 15 thụ thể mùi vốn có thể phát hiện hơn khoảng 10.000 mùi khác nhau.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!