Chúng ta hãy sẵn sàng để tự học

Chương III: Chúng ta hãy sẵn sàng để tự học

Không có ngọn gió nào giúp ta được nếu ta không có một bến để tới

MONTAIGNE

Rồi tôi đứng dậy và chiến đẫu nữa

A. BARTON

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)
"Like" us to know more!