Chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng ở đâu?

Chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng ở đâu?

94. Where can we see a bright star?

The region in the space where the X-rays from Cygnus X-1 come from, we can see a bright star. Astronomers know that this star has an invisible companion and they both circle around one another every six days.

Chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng ở đâu?

Vùng trong không gian nơi các tia X từ Cygnus X-1 tới, chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi sao sáng. Các nhà thiên văn học biết rằng ngôi sao này có một ngôi sao đồng hành không nhìn thấy được và cả hai quay tròn quanh nhau cứ mỗi sáu ngày.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!