Cao Nhân Hậu Dùng Phản Gián Dẹp Loạn Thiên Năng

Cao Nhân Hậu Dùng Phản Gián Dẹp Loạn Thiên Năng

Tháng 3 năm Đường Hi Tông Trung Hoà thứ hai (năm 882) tướng Thiên Năng ở châu Cùng do vi phạm thời hạn công vụ sợ bị ghép tội, liền phát động võ trang phản loạn, cướp bóc dân chúng vây đánh thành ấp, hoành hành ở khu vực giữa 2 châu Cùng và Nhã, quân số tới hàng vạn người.

Tiết độ sứ Tứ Xuyên phái tướng Cao Nhân Hậu đi dẹp loạn. 1 ngày trước hôm Cao Nhân Hậu xuất quân, có một tiểu thương gánh hàng đến gần doanh trại, suốt buổi sáng cứ la cà chỗ này chỗ nọ, con mắt láo liên. Lính tuần tra thấy bộ dạng khả nghi của y liền bắt giữ, thẩm vấn mới hay y là gián điệp do Thiên Năng phái đến do thám tình hình.

Cao Nhân Hậu nghe báo, liền đích thân cởi trói, ôn tồn hỏi tên gián điệp. Y nói: “Tôi là người dân, Thiên Năng bắt giữ cha mẹ, vợ con tôi, buộc tôi phải đi dò xét tình hình, nếu tôi không chịu hắn sẽ giết cả nhà tôi. Vì vậy tôi đành phải đi làm việc này”.

Cao Nhân Hậu nói: “Nếu thế, ta đâu nỡ giết ngươi? Nay ta thả cho ngươi về cứu cha mẹ, vợ con ngươi. Nhưng với 1 điều kiện, ta đã cứu sống cả gia đình ngươi, thì ngươi phải thay ta làm việc này”. Đoạn ông nói cho y nghe yêu cầu của mình. Tên gián điệp gật đầu lia lịa. Cao Nhân Hậu thả cho y đi.

Thiên Năng nghe báo gián điệp trở về, vội cho vào gặp, hỏi tình hình. Gián điệp y lời Cao Nhân Hậu dặn dò, nói: “Quân đội của Cao Nhân Hậu ngày mai xuất phát, chỉ đem theo 500 người”. Thiên Năng bèn thưởng cho gián điệp, bảo đợi đánh xong trận này sẽ thả cho gia đình y về làng.

Gián điệp lui ra, theo lời dặn của Cao Nhân Hậu, đến các doanh trại kín đáo rỉ tai những người bị bức theo quân phiến loạn, rằng khi Cao Nhân Hậu đem quân tới, họ hãy hạ vũ khí đầu hàng thì sẽ được tha về quê làm ăn yên ổn. Cao Nhân Hậu chỉ giết Thiên Năng và 5 tên cầm đầu thôi.

Hôm sau, Cao Nhân Hậu đem quân đến Song Lưu, Thiên Năng biết tin, sai La Hỗn Kình dựng 5 doanh trại ở phía tây Song Lưu, đồng thời mai phục một ngàn quân ở cánh rừng Dã Kiều, chuẩn bị tập kích quan quân.

Cao Nhân Hậu lại sai binh sĩ mặc giả nông dân trà trộn vào doanh trại đối phương nói y những lời như gã gián điệp hôm trước đã nói. Một số quân sĩ đối phương bị bắt buộc theo quân phiến loạn chứ không phải tình nguyện, nay nghe nếu hàng sẽ được tha tội, liền rủ nhau quẳng vũ khí sang hàng.

Cao Nhân Hậu vỗ về họ, đoạn sai người viết vào lưng áo họ 2 chữ “quy thuận”, rồi bảo họ trở về doanh trại khuyên những ai chưa hàng. Các binh sĩ khác của đối phương lũ lượt sang hàng. La Hỗn Kình thấy vậy, vội bỏ trốn, nhưng bị binh sĩ bắt giải nộp cho Cao Nhân Hậu.

Cao Nhân Hậu sai đeo gông, giải hắn về tỉnh. Đồng thời cho đốt hết doanh trại địch, chỉ giữ lại cờ xí của địch để dùng.

Hôm sau Cao Nhân Hậu ghép các hàng binh cứ 50 người một đội, mỗi đội cầm 1 lá cờ lộn ngược, cho họ đi trước hàng quân, tiến về phía Xuyên Khẩu.

Đến Xuyên Khẩu, các hàng binh vừa vẫy cờ vừa kêu to: “La Hỗn Kình đã bị bắt! Quan quân sắp kéo tới, anh em mau đầu hàng sẽ được tha về! ”

Bộ tướng của Thiên Năng là Câu Hồ Tăng bố trí 11 doanh trại ở Xuyên Khẩu. Quân sĩ trong trại nghe tiếng kêu gọi đều ra hàng. Câu Hồ Tăng cả kinh, rút kiếm ngăn chặn, bị quân sĩ bắt giữ, giao cho Cao Nhân Hậu.

Do gián điệp tuyên truyền trước, sau đó hàng binh lại khuyên đồng đội đầu hàng, Cao Nhân Hậu dễ dàng làm quân phiến loạn tan rã, bắt sống Thiên Năng, 2 tên cầm đầu khác tự sát. Chỉ 6 ngày, Cao Nhân Hậu khéo dùng phản gián, dẹp xong quân phiến loạn.

“Minh quân hiền tướng, năng dĩ thượng trí vi gián giả, tất thành đại công”

Vua sáng suốt, tướng hiền tài phải biết dùng người thông minh siêu việt làm gián điệp thì nhất định sẽ thành công lớn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!