Cam Mậu ước hẹn vớí vua trước khi xuất binh

Cam Mậu ước hẹn vớí vua trước khi xuất binh

Năm thứ 7 Chu Noãn vương, Tần Võ vương phái Tả thừa tướng Cam Mậu đi sứ nước Nguỵ, ước hẹn với Nguỵ Tương vương cùng cất binh đánh Hàn, cho Hướng Thọ làm phó sứ. Cam Mậu vốn tài trí hơn người, đưực Tần Huệ vương yêu, phong làm tướng.

Trong công cuộc bình định Hán Trung, ông đã có rất nhiều công lao. Sau khi Tần Huệ vương chết, Tần Võ vương kế vị. Thục Hầu quân thừa cơ làm phản, Võ vương sai Cam Mậu mang quân vào dẹp. Dẹp xong trở về, Cam Mậu được phong làm Tả thừa tướng. Lần này Tần Võ vương lại phái Cam Mậu đi sứ, đặt hết hi vọng vào ông.

Cam Mậu tới kinh đô Đại Lương nước Nguỵ. Sau khi cùng Nguy Tương vương thương lượng xong việc thảo phạt nước Hàn, ông nói với phó sứ Hướng Thọ: “Ông hãy về trước báo cho đại vương hay Nguỵ vương đã đồng ý cùng Tần phạt Hàn, nhưng tôi lại muốn ta không phải nhọc sức tấn công Hàn”.

Tần Võ vương sau khi nghe Hướng Thọ báo cáo cảm thấy khó hiểu, bèn thân chinh đến Tức Nhưỡng (địa danh của Tần) gặp Cam Mậu, hỏi rõ nguyên do. Cam Mậu đáp: “Tần và Nguỵ cách nhau quá xa, đường sá xa xôi hiểm trở, tác chiến xa ngàn dặm thực khó lắm vậy”.

Tần Võ vương kinh ngạc. Khi Cam Mậu vào Thục dẹp loạn so ra còn gian khổ hơn phạt Hàn gấp bội mà chưa hề nghe Cam Mậu than khó, sao hôm nay ông ta nói vậy, hẳn phải có thâm ý. Cam Mậu nói: “Thần có một câu chuyện muốn kể cho đại vương nghe. Xưa kia, Tăng Sâm là học trò Khổng Phu Tử, khi còn nhỏ, nước Lỗ có người cùng họ tên giết người. Có người đi báo cho mẹ của Sâm biết, mẹ Sâm không tin, thản nhiên ngồi dệt vải. Một lúc sau lại có người đến nói: “Tăng Sâm giết người!” Mẹ Sâm vẫn không tin, thản nhiên ngồi dệt vải.Sau đó người thứ ba bước vào nói: “Tăng Sâm giết người!”. Mẹ Sâm hoảng sợ quẳng cả thoi mà chạy. Người có đạo đức như Tăng Sâm chỉ vì có ba người nói ông giết người mà đến ngay cả mẹ ông rất hiểu con cũng phải nghi ngờ. Nay thần đạo đức chẳng bằng Tăng Sâm, mà đại vương tín nhiệm thần cũng chẳng bằng mẹ tin con, trong triều quyết không chỉ có vài ba người nghi ngờ thần, chỉ e đại vương sẽ...”

Tần Võ vương nói: “Ta chẳng phải là mẹ Tăng Sâm nên sẽ không nghe những lời sàm tấu”.

Cam Mậu chỉ cười rồi lại kể: “Năm xưa, Nguỵ Văn hầu lệnh cho Nhạc Dương mang quân tấn công nước Trung Sơn, ba năm mới chiếm được. Khi Nhạc Dương trở về luận công, Nguỵ Văn hầu bèn giao cho Nhạc Dương một cái hòm. Mở ra xem chỉ thấy bên trong toàn những sớ tấu của quần thần gièm pha ông suốt 3 năm qua.

Nhạc Dương chợt hiểu ra, khấu đầu quì lạy nói: “Thắng lợi lần này chẳng phải do công của thần, mà toàn nhờ sự giúp đỡ của đại vương!”.

Cam Mậu tiếp: “Nay thần lĩnh mệnh phạt Hàn, nếu đại vương tin lời các đại thần trong triều, giữa đường bỏ dở, chẳng những đại vương phụ lòng Nguỵ vương mà người Hàn sẽ oán hận thần”. Tần Võ vương nói: “Ngươi an tâm, ta quyết không làm thế”. Để khiến Cam Mậu an lòng, Tần vương còn lập đàn tế trời ở Tức Nhưỡng. Sau đó đem toàn bộ gia quyến của Cam Mậu vào cung. Lúc ấy Cam Mậu thực sự an tâm...

Khi Cam Mậu chỉ huy đại quân xuất chinh, Tần vương đi tiễn nói: “Ngươi cứ an lòng mà đi, ta sẽ không kiềm chế đâu”.

Liên quân Tần Nguỵ hợp vây Nghi Dương của Hàn, đánh hơn một tháng mà chưa hạ được, trong triều Tần nổi lên dư luận phỉ báng, hoài nghi. Tần vương chỉ cười không nói.

3 tháng trôi qua, Cam Mậu vẫn chưa hạ nổi thành Nghi Dương. Quân Hàn cố thủ trong thành đánh bại các cuộc tấn công của liên quân Tần Nguỵ. Nghi Dương là nơi trọng yếu của Hàn, binh nhiều lương đủ. Cam Mậu bèn thay đổi chiến lược, vây mà không đánh, chờ thời đợi biến.

Tại triều đình, vua Tần bắt đầu lo lắng. Lúc này Hữu thừa tướng Thư Lý Tử, Công Tôn Thích cũng có lời gièm pha Cam Mậu.

Đợi hơn năm tháng vẫn không có tin Cam Mậu thủ thắng, Tần Võ vương tiếp nhận ý kiến của quần thần, hạ chiếu thư lệnh cho Cam Mậu lui binh.

Cam Mậu nhận được chiếu chỉ, không vội bãi binh mà cho sứ giả mang thư về, trong thư nhắc tới lời thề ước tại Tức Nhưỡng, Tần vương hiểu ra, không bãi chiếu chỉ, mà còn cho quân chi viện Cam Mậu.

Cam Mậu có thêm viện binh, đích thân xuất trận chỉ huy chiến đấu. Cuối cùng công phá Nghi Dương, giành thắng lợi. Hàn vương thấy quân Tần thế thịnh, đành phái Thừa tướng Trọng Xỉ cầu hoà với Tần. Cam Mậu bãi bỉnh trở về, Tần Võ vương càng tín nhiệm ông.

“Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi”

Biết người biết ta, trăm trận không thua.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!