Cố gắng mà được bền bỉ là nhờ có sự hứng thú làm hậu thuẫn

D. Cố gắng mà được bền bỉ là nhờ có sự hứng thú làm hậu thuẫn

Giáo dục mà có hiệu quả chỉ khi nào gây được nơi người một sự cố gắng tinh thần. Nhưng đừng hiểu lầm rằng lối “giáo dục mới” ngày nay chủ trương sự giáo dục tự do, nghĩa là không ép buộc làm việc, trái lại, để cho học sinh thích gì học nấy, đừng bao giờ bắt buộc học sinh học những gì nó không thích, mà phải biết gây hứng thú cho việc học, là lối giáo dục huỷ bỏ sự cố gắng. Hiểu thế là sai lầm: lối giáo dục mới ngày nay không bao giờ chủ trương hủy bỏ sự cố gắng, mà thực ra là tìm cách để gây hứng thú thì sự cố gắng mới bền bỉ. Lòng ham muốn mê say là một động cơ thúc đẩy và nuôi nấng sức cố gắng không ngừng đến cực độ. Bởi vậy, tìm được hứng thú cho sự học, bất cứ là cái học nào, đó là điều kiện đầu tiên và cần thiết để duy trì sự cố gắng được lâu bền và có đường lối.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tôi tự học
  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Nhà xuất bản: Khai Trí, 1971
  • Ebook (TVE): Goldfish

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!