Cầu mưa

CẦU MƯA

(Bài học thuộc lòng)

Nấu cơm

Lạy Trời mưa xuống!
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày,
Lấy đầy bát cơm.
Lấy rơm đun(1) bếp.

Giải nghĩa

(1) chụm.

Cầu mưa = xin trời cho mưa.

Lấy ruộng tôi cày = ý nói có nước để cày ruộng.

Rơm = ngọn cây lúa gặt về đã đập hết hột rồi.

Bài tập

Học tiếng - Đun - thổi cơm - cày - uống - mưa.

Đặt câu - Người ta cầu trời…- Có mưa thì mới có nước mà…có nước mà…ruộng. -

Ruộng cày cấy thì mới có gạo mà… có rơm mà…bếp.