Cầu Phủ phá đập dìm chết quân Đường

Cầu Phủ phá đập dìm chết quân Đường

Giữa đời Đường Huyền Tông, vùng Chiết Đông có cuộc khởi nghĩa nông dân do Cầu Phủ làm thủ lĩnh. Thoạt đầu nghĩa quân chỉ có mấy trăm người, ra sức tích trữ lương thực, chế tạo binh khí xây dựng lực lương.

Đến đời Đường Y Tông, tháng Giêng năm Hàm Thông thứ nhất (năm 860), Quan sát sứ Chiết Đông là Trịnh Kỳ Đức phái phó sử Lưu Hình, phó tướng Phạm Cư Thực đem 300 quân phối hợp với quan quân Đài Châu đi tiêu diệt nghĩa quân. Quan quân đánh nhau với nghĩa quân ở huyện Thiên Đài, bị thua to, tướng Phạm Cư Thực tử trận, Lưu Hình một mình tế ngựa chạy thoát.

Cầu Phủ thừa thắng đánh chiếm huyện Diệm, mở kho lẫm chiêu mộ tráng sĩ, quân đội phát triển lên thành mấy ngàn người thanh thế lớn mạnh.

Bây giờ quân nhà Đường ở Chiết Đông, chưa đến 300 người, lâu ngày không luyện tập, vũ khí hư cũ. Trịnh Kỳ Đức vội chiêu binh, nhưng quan mộ binh lại ăn hối lộ, nên binh lính toàn là những người già yếu đói nghèo.

Tháng 2 năm ấy, Trịnh Kỳ Đức phái tiểu tướng Thẩm Quân Túng, phó tướng Trương Công Thự. Vọng hải trấn tướng Lý Khuê dẫn hơn 100 tân binh tiến đánh nghĩa quân ở huyện Diệm.

Cầu Phủ nghe tin quan quân kéo đến, bèn lệnh cho một cánh nghĩa quân mai phục ở bờ nam con sông nhỏ Tam Khê, còn phần lớn binh mã thì bày trận ở phía bắc Tam Khê.

Lại lệnh cho 1 đơn vị nghĩa quân ở phía bắc (thượng lưu) đắp đập ngăn dòng, để phía hạ lưu nước nông, có thể lội qua được.

Quan quân vừa tiến đến, nghĩa quân mới giao chiến đã vờ thua chạy, đụ địch đuổi theo. Quan quân trúng kế, lội qua sông truy kích. Đúng lúc quan quân đã qua sông quá nửa, nghĩa quân phía trên bất ngờ phá đập cho nước tràn xuống như thác, nhấn chìm quá nửa quân địch.

Nghĩa quân mai phục phía bờ nam thừa thế xông ra tiêu diệt toàn bộ quân địch. 3 tướng Thẩm, Trương, Lý đều bỏ mạng. Nghĩa quân không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân. Dân chúng đem heo cừu đến ủng hộ, nghĩa quân chia chiến lợi phẩm với dân chúng.

Không lâu sau nghĩa quân phát triển tới ba vạn người, Cầu Phủ tự xưng là Thiên hạ đô tri binh mã sử, Kiến nguyên la bình, lừng lẫy Trung Nguyên.

“Thị sinh xử cao, vô nghênh thủy lưu, thử xử thủy thượng chi quân dã”.

Nếu hạ trại ở bên bờ sông, cũng phải chiếm chỗ cao, không nên ngược dòng đánh địch. Đó là cách xử lý ở vùng sông nước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!