Cấy mô để nhân và chọn giống mía sản xuất

4.2.4 Cấy mô để nhân và chọn giống mía sản xuất

Gần đây, phương pháp cây mô cũng được đề cập trong việc nhân và chọn giống mía sản xuất. Theo Martin và ctv (1987) phương pháp này được sử dụng để bổ khuyết nhược điểm của phương pháp lai hữu tính ở sự mất đi hoặc không có khả năng kết hợp một số đặc tính di truyền của các cây bố mẹ. Phương pháp này gồm có cấy thể nguyên sinh, cấy bao phân và cấy hạt phấn.

Trong phương pháp cấy thể nguyên sinh, các tác giả Liu và Chen (1977) đã thực hiện công việc tách thể nguyên sinh của lá mía và đạt được một số kết quả đầu tiên. Tác giả Krishinamurthi (1980) cũng đã thảo luận về cấy thể nguyên sinh đồng thời nêu lên những khó khăn của công việc này với kính hiển vi điện tử.

Các tác giả Krishinamurthi và Tlaskal (1974) đã sử dụng kỹ thuật cấy mô phân sinh của giống Pindar thu được 38 dòng phụ và nhân thấy 4 trong số các dòng phụ đó kháng bệnh Fiji.

Ở Cuba, theo Alfonso và Capote (1979) thông báo, họ đã tạo được giống mía mới đầu tiên bằng phương pháp cấy mô trong ống nghiệm.

Việc sử dụng phương pháp cây mô trong công tác nhân và chọn tạo giống mía vẫn đang là những vấn đề mới mẻ mà các nhà chọn giống còn phải tiếp tục nghiên cứu và đi sâu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!