Cấu trúc của bộ xương như thế nào?

Cấu trúc của bộ xương như thế nào?

1. What is the structure of the skeleton?

The skeleton of the average adult is made up of about 206 bones. Each of the different parts of the skeleton is designed to do a particular job. The skull has 29 bones. It protects the brain and also the eyes and ears. The central supporting part of the skeleton is the spine or vertebral column.

The spine or backbone is made up of a chain of small bones called vertebrae. It has enormous strength. Instead of being one solid piece of bone, the backbone is made up of large number of small bones to make the body flexible and thus enable us to bend down.
The vertebrae protect the delicate spinal cord which passes through the middle. The bottom end of the tip of the spinal column is cared the coccyx.

The rib cage is made up of the ribs. The arms are joined on to the central axis of the spinal column by the shoulder girdle and the legs by the pelvis. The bones of the legs are the longest and biggest in the body.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-3.jpg

Cấu trúc của bộ xương như thế nào?

Bộ xương của một người trưởng thành trung bình được tạo thành từ khoảng 206 xương. Mỗi phần khác nhau của bộ xương được tạo ra để thực hiện một công việc đặc biệt. Sọ có 29 xương. Nó bảo vệ cho não và cũng bảo vệ cho mắt và tai. Phần nâng đỡ trung tâm cho bộ xương là xương sống hay cột sống.

Xương sống hay xương sống lưng được tạo thành từ một chuỗi của các xương nhỏ gọi là các đốt sống. Nó có một sức bền rất lớn. Thay vì là một mảnh xương cứng, xương sống được tạo thành từ một lượng lớn của các xương nhỏ để tạo cho cơ thể sự linh động và do đó giúp chúng ta có thể gập người xuống.

Đốt xương sống bảo vệ dây cột sống mỏng manh đi qua giữa đốt sống. Đầu cuối của chóp cột sống được gọi là xương cụt.

Lồng ngực được tạo thành từ các xương sườn. Hai cánh tay được nối với trục giữa của cột sống bằng vành xương vai và các chân được nối bằng khung chậu. Các xương ở chân là loại xương dài nhất và lớn nhất trong cơ thể.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!