Cấu tạo răng của chúng ta ra sao?

Cấu tạo răng của chúng ta ra sao?

41. What are our teeth made of?

A tooth consists of three main layers: (a) soft pulp at the centre (b) dentine, and (c) enamel. The part of the tooth visible to us is known as the crown and the one below the gum, embedded in the jaw is the root.

The outer layer of the root is made of enamel. This is the hardest substance in the body and is resistant to wear and tear. Inside the enamel lies the dentine which forms the roots. Roots are set into the jawbone with a layer of cement. The pulp is the innermost layer of the tooth and contains nerve fibres and blood vessels. Nerve fibres are also present in the dentine and the cement layer.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-47.jpg

Cấu tạo răng của chúng ta ra sao?

Răng gồm có ba lớp chính: (a) tủy răng mềm ở giữa (b) ngà răng, và (c) men răng. Phần của răng mà ta nhìn thấy được gọi là thân răng và phần bên dưới nướu răng cắm vào trong hàm được gọi là chân răng.

Lớp ngoài cùng của chân răng được tạo thành từ men răng. Đó là chất cứng nhất trong cơ thể và chúng chống lại sự mài mòn và làm thủng. Bên trong men răng là ngà răng tạo thành các chân răng. Chân răng được đặt vào trong xương hàm với một lớp chất kết dính. Tủy răng là lớp bên trong cùng của răng có chứa các sợi thần kinh và các mạch máu. Các sợi thần kinh cũng hiện diện ở ngà răng và lớp chất kết dính.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!