Cảm giác và cảm tình

Chương II - Cảm giác và cảm tình

Cảm giác và cảm tình khác nhau ra sao?

Thực khó mà phân loại được những vui thích và đau khổ của ta cho thật đúng được, vì chúng có liên đới mật thiết với nhau và luôn luôn thay đổi. Nhưng nếu ta không đứng về phương diện bản thể của chúng mà đứng về phương diện nguyên nhân của chúng thì chúng ta có thể chia chúng ra làm 2 loại rõ rệt được:

-Một loại là những vui thích và đau khổ do một sự thay đổi trong cơ thể sinh ra, ta gọi là cảm giác.

-Một loại là những cảm động do một ý tưởng sinh ra, ta gọi là cảm tình.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!