Cơ là gì?

Cơ là gì?

9. What is a muscle?

All movements in our body are controlled by muscles, which are living tissues and work by pulling against the skeleton. Muscles are made of bundles of fibres, which contract when they receive a signal from the nerves. The power of a muscle depends on the number of fibres.

These increase with exercise, which is the reason why body builders develop big muscles.

There are three types of muscles in the body. The first is skeletal or voluntary muscle. Together with the bones and tendons, it is responsible for all forms of conscious movements. The second is the smooth muscle, which is concerned with the involuntary movement of internal organs, such as the guts and bladder, the third is cardiac muscle which makes up the main bulk of the heart. This type of muscle works throughout life.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-10.jpg

Cơ là gì?

Tất cả các chuyển động của cơ thể được điều khiển bởi các cơ, là những mô sống và hoạt động bằng cách treo dựa trên bộ xương. Các cơ được tạo thành từ những bó sợi, những bó sợi này co lại khi chúng nhận một tín hiệu từ các dây thần kinh. Sức mạnh của cơ phụ thuộc vào số sợi.

Những sợi này tăng lên cùng với sự luyện tập, đó là lý do tại sao những người luyện tập thể hình có các cơ lớn.

Có ba loại cơ trong cơ thể. Loại thứ nhất là cơ khung xương hay là cơ có chủ ý. Cùng với các xương và các gân, các cơ này chịu trách nhiệm tất cả các chuyển động có ý thức. Loại thứ hai là cơ trơn, có liên quan với chuyển động không chủ ý của các cơ quan nội tạng như ruột và bàng quang; loại thứ ba là cơ tim tạo thành khối lượng chính của tim. Loại cơ này hoạt động trong suốt cuộc đời.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!