Công việc nhà nông quanh năm

Công việc nhà nông quanh năm.

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng

Gieo mạ

Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng ba thì đâu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô.
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để ta sắp sửa làm mùa tháng năm.
Sáng ngày, đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm, ta sẽ vớt ra.
Gánh đi ta ném ruộng ta,
Đến khi lên mạ, thì ta nhổ về.
Sẵn tiền mượn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.

(Còn nữa)

Giải nghĩa

- Tậu = mua cái gì để làm của riêng của mình, như tậu nhà, ruộng, v.v....

- Ngâm = để lâu dưới nước.

Mầm = mộng.

Có thể bạn muốn xem