Công ty công nghệ tăng trưởng nhanh nhất

Công ty công nghệ tăng trưởng nhanh nhất

Hôm nay (01/1/2017) Amazon công bố rằng kế hoạch của nó là thuê 100,000 nhân viên toàn thời trong thời gian 18 tháng tiếp. Công ti muốn có hơn 280,000 nhân viên toàn thời năm 2017, so với 180,000 nghìn vào cuối năm 2016. Các việc làm bao quát miền rộng các kĩ năng, từ người phát triển phần mềm, kĩ sư mạng tới công nhân vận hành, người làm việc trong nhà kho để chuyển hàng triệu gói hàng tới các chỗ khác.

Giám đốc điều hành CEO của Amazon, Jeff Bezos nói trong một phát biểu “Phát kiến là một trong những nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi, và chúng tôi đã tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và sẽ tiếp tục thêm nữa vì kinh doanh của chúng tôi vẫn đang tăng trưởng. Chúng tôi lập kế hoạch thêm ít nhất 100,000 việc làm mới khắp công ty trong 18 tháng tới vì chúng tôi mở các trung tâm mới, và tiếp tục đầu tư vào các khu vực như công nghệ mây, và hậu cần tiên tiến.”

Việc thuê người ồ ạt của Amazon là kết quả của việc bành trướng khổng lồ của nó kể từ khi là công ty khởi nghiệp trực tuyến nhỏ bé khiêm tốn, bán sách ở Seattle, nhưng do khả năng lãnh đạo và việc dùng nhiều công nghệ, nó đã trở thành công ty lớn thứ hai trong số 500 công ty hàng đầu trên thế giới. Theo một khảo cứu công nghiệp, ngày nay Amazon là công ty công nghệ lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Khi nó tăng trưởng, nó loại bỏ những nhà bán lẻ khác như Sears, J.S Penney, Macy's và những nhà bán khác. Các công ty “kiểu cổ” này không thể cạnh tranh được với công ty thông minh công nghệ và năng nổ. Nhưng lợi nhuận thực của Amazon không dựa trên việc bán sản phẩm trực tuyến như hầu hết mọi người tưởng, mà ở trong kinh doanh tính toán mây. Một nhà phân tích nói: “Chính công nghệ làm cho Amazon thành công và nó rất giỏi dùng công nghệ mới nhất. Kinh doanh tính toán mây của nó là một trong những kinh doanh tốt nhất, và chứng khoán của nó đang tăng nhiều từ $18 khi nó bắt đầu tới trên $810 một cổ phiếu ngày nay. Những người trả $3000 để mua chứng khoán của Amazon năm 1997 bây giờ là triệu phú.”

Vì Amazon đang bành trướng kinh doanh của nó sang châu Âu và châu Á, nó lập kế hoạch thuê nhiều người hơn, đặc biệt những người kĩ thuật, người có kĩ năng đặc biệt mà công ty cần. Một nhà phân tích châu Á viết: “Chúng tôi tin nhịp độ thuê người sẽ tăng tốc sớm, và vì nó cạnh tranh về tài năng, nhiều công ty địa phương sẽ không thể nào cạnh tranh được với công ty toàn cầu tăng trưởng nhanh này.”

English version: The fastest growing technology company

Today (Jan 10, 2017) Amazon announces that it plans to hire 100,000 full-time employees over the next 18 months. The company wants to have more than 280,000 full-time employees in 2017, compared with 180,000 at the end of 2016. The jobs cover a wide range of skills, from software developers, Network engineers to operation workers who work in the warehouse to ship millions of packages to other places.

Amazon CEO Jeff Bezos said in a statement “Innovation is one of our guiding principles, and we have created hundreds of thousands of jobs and will continue to add more as our business is still growing. We plan to add at least 100,000 new jobs across the company over the next 18 months as we open new centers, and continue to invest in areas like cloud technology, machine learning, and advanced logistics.”

The massive hiring by Amazon is the result of its huge expansion since its humble small online startup selling books in Seattle, but due to its leadership and the extensive use of technologies, it has become the second-largest company among the top 500 companies in the world. According to an industry study, today Amazon is the fastest growing and largest technology company in the world.

As it is growing, it eliminates other retailers such as Sears, J.S Penney, Macy's and others. These “Old Style” companies cannot compete with the aggressive and technology smart company. But the real profit of Amazon is not based on selling the product online as most people think, but in the cloud computing business. Ann analyst said: “It is the technology that makes Amazon succeed and it is very good with the use of the latest technology. Its cloud computing business is one of the bests, and its stock is rising significantly from $18 when it started to over $810 per share today. People who paid $3000 to buy Amazon stock in 1997 are now millionaires.”

As Amazon is expanding its business to Europe and Asia, it is planning to hire more people, especially technical people who have specific skills that the company needs. An Asia analyst wrote: “We believe the pace of hiring will accelerate soon, and as it competes for talents, with many local companies will not be able to compete with this fast growing global company.”

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!