Công tác nghiên cứu mía trước 1975

2.2.1 Công tác nghiên cứu mía trước 1975

Do những điều kiện lịch sử của đất nước, công tác nghiên cứu mía ở Việt Nam có thể nói cho đến thời điểm này vẫn còn là hết sức non trẻ và mới mẻ.

Ở miển Bắc, chỉ từ sau hòa bình lập lại năm 1954, khi Học Viện Nông Lâm (nay là là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam) ra đời mới hình thành Tổ nghiên cứu cây mía với số lượng vài ba cán bộ (Hoàng Văn Đức, 1982). Đến năm 1968, Viện cây công nghiệp, cây ăn quả và cây làm thuốc được thành lập thì Bộ môn nghiên cứu cây mía trực thuộc Viện ra đời. Bộ môn đặt tại Phú Xuyên, Hà Tây và đến năm 1973 công tác nghiên cứu được mở rộng tới vùng mía đồi Sao Vàng - Thanh Hóa. Các đề tài về cây mía nói chung trong suốt thời gian từ 1956 đến 1975 là các đề tài mang tính thăm dò và ứng dụng, thực nghiệm.

Theo Hoàng Văn Đức (1982), các đề tài giống mía ở thời kỳ 1956 tới những năm đầu thập kỷ 1960 tập trung chủ yếu vào các nội dung:

- Tìm hiểu giá trị canh tác và nguyên nhân suy thoái nếu cò của những giống mía nhập nội từ lâu hiện còn trồng trong nhân dân như POJ2878, POJ3016 và một số dòng Co của Ấn Độ.

- Đánh giá những giống mía mới nhập nội: NCo310, F.134,...

- Qua thử nghiệm trên đồng ruộng, tìm cho mỗi vùng mía một giống thích hợp với môi trường và điều kiện sản xuất ở địa phương.

- Điều tra cơ bản, thu thập các giống mía địa phươg (mía ép và mía ăn tươi) và các dòng dã sinh làm thực liệu cho việc lai tạo giông mía mới sau này.

Từ năm 1964, sản xuất mía ở đồng bằng Bắc Bộ đượ bổ sung giốg mía F134. Nhờ những đặc điểm tốt về sinh học và năng suất nông nghiệp, giống mía này đã nhanh chóng được tiếp nhận và loại dần các giống mía POJ2878 và POJ3016. Năm 1972 giống mía Việt Đường 54-134 được kết luận phổ biến tại vùng mía Vạn Điểm, Hà Tây (Trần Văn Sỏi, 1972).

Từ năm 1968 đến 1975, nội dung nghiên cứu của đề tài giống mía là:

- Nghiên cứu tập đoàn giống mía (trên 100 mẫu giống nhập nội).

- So sánh tuyển chọn giống mía sản xuất cho vùng đồng bằng.

- So sánh tuyển chọn giống mía tốt cho vùng mía đồi.

Ở miền Nam, trước năm 1975, có một số trại và trung tâm giống mía như: Thu Phổ (Quảng Ngãi), Hoài Phong (Phú Yên), Nha Hố (Ninh Thuận) và Dĩ An (Sông Bé). Các trại và trung tâm này cũng đã nghiên cứu và phổ biến vào sản xuất một số giống mía nhập nội như: NCo310, F146, Co715,... Trung tâm Dĩ An đã lai tạo được một số dòng lai VN65, VN66, VN70, VN72 (do ông Trần Văn Lân thực hiện).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!