Công dụng của một modem là gì?

Công dụng của một modem là gì?

16. What is the use of a modem?

The term 'modem' comes from the term 'Modulator Demodulator'. Modem is a device that converts digital signals into analog signals. An analog is the type of signal that travels along telephone lines. It makes it possible for computers, facsimile machines, and other equipments to communicate with each other across the telephone lines or over television network cables. The modem decodes the analog signals that it receives. The message can be read by the computer. These days, we also have voiceband modems. These help the digital terminal equipment to communicate over telephone channels. Modems transmit data at different speeds, measured by the number of bits of data they send per second. The limit of speed of a standard analog modem is 33.6 Kbps. A cable modem is capable of transmitting data from the network at about 3 Mbps and transmits data to the network at the speed of 500 Kbps and 2.5 Mbps.

Công dụng của một modem là gì?

Từ modem bắt nguồn từ thuật ngữ “Modulator Demodulator”. Modem là một thiết bị chuyển đổi các tín hiệu kỹ thuật số thành các tín hiệu tương tự. Một tín hiệu tương tự là loại tín hiệu di chuyển dọc theo các tuyến điện thoại. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các máy tính, máy fax và các thiết bị khác giao tiếp với nhau thông qua các tuyến điện thoại hoặc trên các cáp mạng truyền hình. Modem giải mã các tín hiệu tương tự mà nó nhận. Thông điệp có thể được đọc bởi máy tính. Ngày nay, chúng ta cũng có các modem dải tiếng. Các modem này giúp thiết bị đầu cuối kỹ thuật số truyền thông trên các kênh điện thoại. Các modem truyền dữ liệu với các tốc độ khác nhau, được đo theo số bít dữ liệu mà chúng gửi trên giây. Giới hạn tốc độ của một modem tương tự chuẩn là 33.6Kbps. Một modem cáp có khả năng truyền dữ liệu từ mạng khoảng 3Mbps và truyền dữ liệu đến mạng với tốc độ 500Kbps và 2.5Mbps.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-17.png

Fact

These days Robots are much in use. Robots are machines capable of thinking with a computer brain. In some factories, robots are just a moving arm.

Dữ kiện

Ngày này, các robot được sử dụng nhiều. Các robot là các máy có khả năng suy nghĩ bằng một bộ não máy tính. Ở một số nhà máy, các robot chỉ là một cần di chuyển.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!