Công dụng của một kính hiển vi là gì?

Công dụng của một kính hiển vi là gì?

38. What are the uses of a microscope?

A microscope is an instrument that magnifies very tiny things, so that they can be seen and studied in detail. The word microscope has been derived from two Greek words micros, meaning small and skopos, meaning watcher. Thus, it means, watcher of small things.

In a microscope, a convex lens is fitted, which brings very tiny objects closer to our eyes. Generally, an object appears bigger as it is brought closer ro our eyes. However, when it nears ten inches, it gets out of focus and cannot be seen clearly. With the help of the convex lens, it comes closer than 10 inches and remains in focus. Microscope was invented by a Dutchman named Antonie Van Leeuwenhoek. His microscope was a crude one. He was also the first person to see bacteria through his microscope. Today, we have highly powerful microscopes. Microscopes have become important in every field. It has proved to be very useful to the biologists and physicists.

Công dụng của một kính hiển vi là gì?

Một kính hiển vi là một dụng cụ phóng đại những vật rất nhỏ, sao cho chúng có thể được nhìn thấy và được nghiên cứu chi tiết. Từ “kính hiển vi” (microscope) đã được rút ra từ hai từ Hy Lạp “micros”, có nghĩa là nhỏ và “skopos” có nghĩa là người quan sát. Như vậy, nó có nghĩa là người quan sát những vật nhỏ.

Trong một kính hiển vi, một thấu kính lồi được lắp vào, điều này sẽ mang các vật rất nhỏ đến gần hơn với mắt của chúng ta. Thông thường một vật xuất hiện lớn hơn khi nó được mang gần hơn với mắt của chúng ta. Tuy nhiên, khi nó gần 10 inch thì nó sẽ đi ra ngoài tiêu điểm và không thể được nhìn thấy rõ ràng. Với sự trợ giúp của thấu kinh lồi, nó trở nên gần hơn 10 inch và vẫn nằm trong tiêu điểm. Kính hiển vi được phát minh bởi một người Hà Lan có tên là Antonie Van Leeuwenhoek. Kính hiển vi của ông là một kính hiển vi chưa hoàn chỉnh. Ông cũng là người đầu tiên nhìn thấy vi khuẩn thông qua kính hiển vi của mình. Ngày nay chúng ta có các kính hiển vi rất mạnh mẽ. Các kính hiển vi đã trở nên quan trọng trong mọi lĩnh vực, nó đã cho thấy là rất hữu ích đối với các nhà sinh vật học và các nhà vật lý.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-38.png

Fact

A powerful microscope can magnify the tiniest particle many thousand times.

Dữ kiện

Một kính hiển vi mạnh mẽ có thể phóng đại hạt nhỏ nhất nhiều ngàn lần.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!