Công dụng của lò cao là gì?

Công dụng của lò cao là gì?

33. What are the uses of blast furnace?

A blast furnace is used for smelting. Smelting is a process by which iron is extracted from iron ore. A blast furnace is an ore-refining furnace functioning on the rule that a blast of hot air forced through a combination of solid fuel and ore burns away unwanted impurities.

The name is usually limited to metallurgical furnaces for the reduction of ores and particularly to the furnace used for the production of pig iron from iron ore. Inside a blast furnace, the temperature is around 2000 degrees Celsius. Hot air is blasted into the furnace. Iron ore, limestone and coke are heated together. The carbon, which is present in the coke, reacts with the oxygen in the air and forms carbon monoxide. The monoxide takes oxygen from the iron ore and leaves behind iron.

Công dụng của lò cao là gì?

Lò cao được dùng để nấu chảy. Nấu chảy là một quá trình mà qua đó sắt được tách ra khỏi quặng sắt. Một lò cao là một lò tinh luyện quặng thực hiện chức năng dựa trên quy tắc là một luồng khí nóng thổi qua một hỗn hợp nhiên liệu và quặng đốt cháy hết tất cả các tạp chất không cần thiết.

Tên này thường bị hạn chế đối với các lò luyện kim do làm giảm các quặng và đặc biệt đối với lò dùng cho việc sản xuất sắt lớn từ quặng sắt. Bên trong một lò cao, nhiệt độ khoảng 20000C. Khí nóng được thổi vào lò. Quặng sắt, đá vôi và than cốc được nấu chảy cùng với nhau. Carbon hiện diện trong than cốc, phản ứng với khí oxy trong không khí và hình thành nên carbon monoxide. Monoxide lấy khí ôxy từ quặng sắt và để lại sắt.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-33.png

Fact

Iron is one of the most used matals. Its low cost as wel as the fact that it is strong has made it very useful.

Dữ kiện

Sắt là một trong những kim loại được sử dụng nhiều nhất. Chi phí thấp của nó cũng như việc nó cứng chắc đã làm cho nó trở nên rất hữu dụng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!