Công dụng của giấy quỳ là gì?

Công dụng của giấy quỳ là gì?

29. What is the use of litmus paper?

Litmus is a dye obtained from lichens. It is used in Chemistry to indicate the presence of acids and alkaline in a solution. Strips of paper saturated with a blue or red litmus solution are used to indicate the presence of an acid or an alkaline in a solution. Acids turn blue litmus red, and alkaline turn red litmus blue. Dyes, which are known as indicators, show whether a substance dissolved in a liquid is alkaline or acid. A dye that resembles litmus is present in certain vegetables like red cabbage and beetroot. This dye also changes colour in the same way as the litmus paper. These vegetables will turn blue if the tap water is alkaline.

Công dụng của giấy quỳ là gì?

Quỳ là một chất nhuộm được lấy từ các cây địa y. Nó được dùng trong môn hóa học để cho biết sự có mặt của axít và kiềm trong một dung dịch. Các mảnh giấy đã được bão hòa bằng dung dịch quỳ xanh hoặc đỏ thì được dùng để cho biết sự hiện diện của axít hoặc kiềm trong một dung dịch. Các axít đổi quỳ xanh thành đỏ, và kiềm đổi quỳ đỏ thành xanh. Các chất nhuộm, còn được gọi là các chỉ báo, cho biết một chất hòa tan trong một dung dịch là kiềm hay axít. Một chất nhuộm giống như quỳ thì hiện diện trong một số rau cải, chẳng hạn như bắp cải đỏ và củ cải đỏ. Chất nhuộm này cũng thay đổi màu sắc theo cách tương tự như giấy quỳ. Các loại rau cải này sẽ đổi thành màu xanh nếu như nước máy có chất kiềm.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-29.png

Fact

The sting of bee is acidic. Soap is alkaline. To lessen the pain of a bee sting, it is advisable to rub soap on the skin where the bee has stung.

Dữ kiện

Vết đốt của một con ong có chất axít, xà phòng là chất kiềm. Để giảm bớt cơn đau do ong đốt, chỉ cần bôi xà phòng lên da nơi bị ong đốt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!