Có vui thích thì phải có đau khổ

V. Có vui thích thì phải có đau khổ

Vậy đau khổ và vui thích có liên lạc mật thiết với nhau, tựa như Hoá công đóng chặt chúng vào chung một sợi dây xích vậy. Không sao tách riêng chúng ra được vì chúng đều do hoạt động mà phát hiện. Có khổ thì phải có vui. Có vui thì phải có khổ. Nhưng vui, khổ của ta, the những thuyết mới về sinh lý, chỉ là do những cảm giác dễ chịu hay khó chịu của hàng triệu triệu tế bào vui hay khổ ở trong cơ thể ta. Nỗi vui cá nhân của ta đồng thời cũng là một nỗi vui công cộng nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!