Có những vấn đề môi trường gì liên quan đến khai thác khoáng sản?

Có những vấn đề môi trường gì liên quan đến khai thác khoáng sản?
Ảnh: Internet

Các vấn đề môi trường phát sinh do khai thác và sử dụng khoáng sản thể hiện trong các hoạt động cụ thể sau:

 • Khai thác khoáng sản làm mất đất, mất rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm bụi, khí độc, lãng phí tài nguyên.
 • Vận chuyển, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm bụi, khí, nước và chất thải rắn.
 • Sử dụng khoáng sản gây ra ô nhiễm không khí (SO2, bụi, khí độc...), ô nhiễm nước, chất thải rắn.

Do đó, hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khai thác và sử dụng khoáng sản Việt Nam đòi hỏi phải quan tâm đến các khía cạnh:

 • Hạn chế tổn thất tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thăm dò, khai thác, chế biến.
 • Ðiều tra chi tiết, quy hoạch khai thác và chế biến khoáng sản, không xuất thô các loại nguyên liệu khoáng, tăng cường tinh chế và tuyển luyện khoáng sản.
 • Ðầu tư kinh phí xử lý chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng khoáng sản như xử lý chống bụi, chống độc, xử lý nước thải, quy hoạch xây dựng các bãi thải.

Tài nguyên khoáng sản thế giới và khai thác khoáng sản thế giới đang tạo ra các nguy cơ đối với con người:

 • Trữ lượng hạn chế, đang cạn kiệt trong tương lai.
 • Khai thác khoáng sản tàn phá môi trường.
 • Sử dụng khoáng sản gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Bộ 200 câu hỏi và trả lời về môi trường
 • Phát hành: Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường
"Like" us to know more!