Cây tre

CÂY TRE

Một bụi tre

Ở nước ta có cây tre là nhiều hơn cả. Làng nào, xóm nào cũng có tre trồng ở bờ rào, bờ lũy. Cây tre có ích cho người ta lắm. Lá thì để cho bò cho ngựa ăn; cành (nhành) thì làm rào, làm giạu; cây già thì làm cột nhà, kèo nhà; cây non thì làm dây, làm lạt; măng thì làm đồ ăn; rễ thì làm bàn chải để giặt quần áo. Một thứ cây mà có ích cho người ta như thế, thì thật là quí lắm.

Giải nghĩa

Giạu = hàng rào bằng tre, hay bằng nứa.

Lạt = dây ngắn làm bằng tre non chẻ mỏng.

Măng = mầm tre mới mọc.

Bàn chải = đồ làm bằng một miếng gỗ cắm rễ tre xén bằng nhau để khi giặt quần áo thì chải cho sạch.

Bài tập

Học tiếng - Bờ lũy - cột - kèo - bàn chải.

Đặt câu - Làm nhà phải có … thì nhà mới vững. - Những cái … làm bằng tre không được bền. - Người ta hay dùng … để giặt quần áo. Làng nào cũng có …

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!