Cây ca cao

Cây ca cao

39 Cocoa

Cocoa is a tropical plant. It grows in hot rainy climate between 200 North or South of the Equator. It is the principal ingredient in chocolate. Some of the intermediate cocoa products that may be derived from cocoa beans are cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake and cocoa powder. The cocoa tree is believed to have originated in the Amazon basin spreading to Central America particularly Mexico. The cocoa tree is usually a small tree, 4 to 8 metres tall. Though shaded by large forests, its height may reach up to 10 metres. It has a straight stem and light, white wood. It has a thin bark which is smooth and brown in colour. The fruit pods are 15-25 cm in length. Each pod has 30 to 40 seeds which after drying and fermentation become cocoa beans. The seeds are reddish brown externally and are covered by a white sweet pulp. Cocoa trees require a minimum rain fall between 1,150 and 2,500 mm per year and temperatures between 210 and 320C.

There are three varieties of cocoa trees:

Forastero - It is widely grown in West Africa and Brazil. It accounts for nearly 90% of the cocoa beans produced in the world.

Criollo - It is grown in parts of the Caribbean, Venezuela, Papua, New Guinea, West Indies, Sri Lanka, Java, East Tenor.

Trinitario - It is a cross form of Criollo and Forastero.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-61.png

Cây ca cao

Ca cao là thực vật nhiệt đới. Nó mọc ở vùng khí hậu nóng mưa nhiều giữa vĩ độ 200 Nam và 200 Bắc xích đạo. Ca cao là thành phần chính trong sô cô la. Một số sản phẩm trung gian của ca cao có thể được làm ra từ hạt quả ca cao là rượu ca cao, bơ ca cao, bánh ca cao và bột ca cao. Cây ca cao được cho là có nguồn gốc ở lưu vực Amazon, trải rộng đến Trung Mỹ, đặc biệt là ở Mexico. Cây ca cao thường là cây nhỏ, cao từ 4 đến 8 mét. Tuy nhiên trong những khu rừng rậm, ca cao có thể cao đến 10 mét. Thân cây thẳng và nhẹ, có gỗ màu trắng. Cây có vỏ mỏng, nhẵn và màu nâu. Quả ca cao dài 12 đến 25 cm. Mỗi quả có 30 đến 40 hạt mà sau khi phơi khô và lên men trở thành những hạt ca cao. Hạt màu đỏ nâu bên ngoài và được bao bọc bởi một lớp thịt quả ngọt, màu trắng. Cây ca cao cần một lượng mưa tối thiểu từ 1,150 đến 2.250mm hàng năm và nhiệt độ từ 21 đến 320C.

Có ba giống cây ca cao:

Forastero – được trồng rộng khắp ở Tây Phi và Brazil. Chiếm gần 90% lượng hạt ca cao trên thế giới.

Criollo – được trồng tại nhiều nơi ở Caribê, Venezuela, Papua, Tân Guinea, West Indies, Sri Lanka, Java, Đông Timor.

Trinitario – là một dạng lai giữa Forastero và Criollo.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!