Cây bìm bìm

Cây bìm bìm

32 Bindweed

It is a perennial plant with extensive rhizomes penetrating the soil to a depth of 20 feet. It has long stalked leaves nearly 3/4 to 21 2 inches long and 1 inch wide with a rounded tip and smooth margins. Most of its leaves are arrowhead to triangular shaped. Its flowers are white or pinkish purple with the shape of a funnel. Its flowers last for a single day. Bindweed reproduces by seed and rhizome.

Cây bìm bìm

Đây là một cây lưu niên với các thân rễ đâm sâu vào đất đến 20 feet. Cây có những lá có cuống dài từ ¾ đến 2 ½ inch và rộng 1 inch với chóp lá tròn và mép lá nhẵn. Phần lớn các lá có dạng hình đầu mũi tên hay hình tam giác. Hoa bìm bìm màu trắng hay tím hồng có dạng hình loa kèn. Hoa chỉ tồn tại trong một ngày. Bìm bìm sinh sản bằng hạt và thân rễ.

INTERESTING FACTS

Sự kiện đáng chú ý

Bindweed attracts pollinators like bees and honey bees, moths and butterflies.

Lygodium or old world climbing fern, an exotic plant native to Africa, Asia and Australia, has infested over 110,000 acres of South Florida.

Bìm bìm hấp dẫn những con vật thụ phấn như ong và ong mật, bướm đêm và bướm.

Lygodium hay dương xỉ leo, là một thứ cây ngoại lai có nguồn gốc ở Châu Phi, Châu Á và Châu Úc, nó đã xâm lấn hơn 110,000 mẫu tây ở Nam Florida.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!