Cái lưỡi

Cái lưỡi.

Một hôm, người chủ bảo người đầy tớ rằng: “Mày ra bắt con lợn đem làm thịt, và xem cái gì ngon hơn cả thì đem về đây cho tao.”

Tên đầy tớ vâng lời, bắt lợn giết và lấy cái lưỡi đem vào hầu chủ.

Mấy hôm sau, người chủ muốn thử tên đầy tớ, lại bảo nó đi làm thịt con lợn khác và dặn rằng: “Xem cái gì không ngon hơn cả thì đem vào”.

Làm thịt lợn

Tên đầy tớ làm lợn xong, lại đem cái lưỡi vào cho chủ.

Người chủ hỏi: “Thằng này láo! Sao lần này mày lại đem cái lưỡi vào cho tao như lần trước?”

- “Thưa ông, cũng một cái lưỡi, khi tử tế ra thì không có gì tốt cho bằng, nhưng khi độc ác, thì lại không có gì xấu bằng”.

Đại ý

- Bài này là bài ngụ ngôn nói cũng một cái lưỡi, lúc nói hay thì thật hay, mà lúc dở thì thật dở.

Giải nghĩa

- Thử = đây là để xem ý thằng đầy tớ thế nào.

- Láo = lời mắng; đây là làm không theo ý chủ.

- Lợn = heo.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!