Cái hay của người đến mình trở thành cái dở

Cái hay của người đến mình trở thành cái dở

(Nguyễn Xuân Dương, Sự so sánh về tư tưởng kinh tế Đông Tây An Nam tạp chí, 1931)

Phương Tây thường nhờ cái nguyên lý của sự lợi mình và chủ nghĩa riêng một mình[1] để phát triển được cái sức làm giàu chung cho xã hội, nhờ cái nguyên lý ganh đua[2] nên sản nghiệp phát đạt và khoa học tiến bộ.

Ở nước ta, nói tới sự ganh đua thì chỉ muốn xâm chiếm người khác; nói về sự lợi mình và chủ nghĩa riêng từng người thì bỏ cả hạnh phúc xã hội chẳng tưởng đến chi.

Có thể nói một câu là những đức tính tốt ta dường như hết cả, mà chỗ hay của người chưa học được một chữ nào, những điều góp nhặt được phần nhiều là chỗ kém của ta đấy thôi.

Chú thích

  1. ngày nay hay nói nguyên lý tư lợi và chủ nghĩa cá nhân
  2. cạnh tranh

Nguồn

  • Người xưa cảnh tỉnh: "Thói hư tật xấu của người Việt" - Blog Vương Trí Nhàn
  • Chuyên mục "Người xưa cảnh tỉnh" trên báo Thể thao văn hóa, 2005-2007