Các yếu tố nào dẫn đến sự phát hiện tia X?

Các yếu tố nào dẫn đến sự phát hiện tia X?

74. What factors led to the discovery of the x-ray?

The thrilling story of X-rays started nearly hundred years ago. In the mid-nineteenth century, Heinrich Geissler found that when electricity was discharged under high voltage through a tube partially vacuumed, scintillating light effects were produced.

After few years of research, William Crockes proved that the luminosity was the result of electrified particles.

Later on, Heinrich Hertz found that these rays can pass through thin sheets of gold and platinum and pass out of the tube to the outer air. Later, when Wilhelm Roentgen was experimenting with one of these tubes in 1895, he found that certain nearby crystals were glowing brilliantly. He knew that the rays discovered before, called cathode rays, could not pass through the glass. He suspected that there must be some other kind of rays also.

The other invisible rays, which could not be explained, he called them X-rays. Later, scientists called them Roentgen Rays. X-rays can penetrate objects, because they have a very short wavelength.

Các yếu tố nào dẫn đến sự phát hiện tia X?

Câu chuyện ly kỳ về các tia X đã bắt đầu cách đây gần 100 năm. Vào giữa thế kỷ thứ 19, Heinrich Geossler đã phát hiện ra rằng khi điện được xả bên dưới điện áp cao qua một ống chân không một phần thì các hiệu ứng ánh sáng lấp lánh được tạo ra.

Sau một vài năm nghiên cứu, William Crokes đã chứng minh rằng độ sáng là kết quả của các hạt mang điện.

Sau đó Heinrich Herts đã phát hiện ra rằng những tia này có thể đi qua các tấm vàng và platinum mỏng và đi ra ngoài ống để đến không khí bên ngoài. Sau này, khi Wilhelm Roentgen thí nghiệm với một trong số những ống này năm 1895, thì ông đã phát hiện ra rằng một số tinh thể ở gần cháy sáng rực. Ông biết rằng các tia này đã được phát hiện trước đó, được gọi là các tia catốt, không thể đi qua thủy tinh. Ông đã nghi rằng ắt hẳn cũng có một loại tia nào khác.

Các tia không nhìn thấy được khác vốn không thể được giải thích, ông gọi chúng là các tia X. Về sau các nhà khoa học đã gọi chúng là các tia Roentgen. Các tia X có thể đi thấu qua các vật, bởi vì chúng có một bước sóng rất ngắn.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-79.png

Fact

X-rays play an important role in detecting any kind of bone fracture.

Dữ kiện

Các tia X đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện bất kỳ chỗ vỡ xương nào.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!