Các xe cộ có thể được điện cung cấp năng lượng như thế nào?

Các xe cộ có thể được điện cung cấp năng lượng như thế nào?

65. How can vehicles be powered by electricity?

Electrically powered vehicles have been used for many years. Certain problems arise while powering cars with electricity, as the car's energy requirement is high and even the batteries are very heavy.

The distance covered by an uncharged electric car is very less as compared to a recharged electric car. The problem of electric supply does not arise where vehicles obtain electrical energy from a fixed track or wire. The e le c t r i c a l l y powered trains used in France are the fastest in the World. Electrically powered wheel chairs and vehicles are specially designed for disabled people. They enable them to move about easily. These vehicles are powered by rechargeable batteries.

Các xe cộ có thể được điện cung cấp năng lượng như thế nào?

Các xe cộ được cung cấp năng lượng điện đã được sử dụng rất nhiều năm. Một số vấn đề phát sinh trong khi cung cấp năng lượng cho xe bằng điện, vì yêu cầu năng lượng của xe cao và thậm chí các bình ắc quy rất nặng.

Quãng đường đi được bởi một xe chưa được nạp điện thì nhỏ hơn so với xe đã được nạp điện. Vấn đề cấp điện không phát sinh ở nơi mà các xe nhận năng lượng điện từ một đường dây cố định. Các tàu điện được dùng ở Pháp là tàu nhanh nhất trên thế giới. Các xe cộ và các xe lăn điện đặc biệt được thiết kế cho những người khuyết tật. Chúng cho phép họ di chuyển dễ dàng. Các xe cộ này được cung cấp năng lượng bởi các ắc quy có thể nạp lại.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-69.png

Fact

High performance cars, if powered by electricity, would not travel very far or fast because of less powerful battery.

Dữ kiện

Các xe hơi hiệu suất cao, nếu được điện cung cấp năng lượng, sẽ không di chuyển xa hoặc nhanh lắm vì không có đủ ắc quy mạnh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!