Các tinh tú

CÁC TINH TÚ

Tinh tú

Những đêm sáng trời, ta thử ngửa mặt lên trời mà coi, thì thấy không biết cơ man nào là những đốm sáng nhấp nhánh, càng trông càng thấy nhiều. Ây là những ngôi sao. Những ngôi sao ấy, ta trông thấy nhỏ li ti, nhưng chính thật thì lớn vô cùng, lớn hơn trái đất của ta hàng mấy mươi nghìn lần. To nhưng mà trông thấy nhỏ, là vì sao cách trái đất xa không biết thế nào mà kể. Mặt trời cũng là một ngôi sao, nhưng mặt trời gần trái đất hơn, cho nên ta trông thấy lớn. Mặt trăng thì không phải là ngôi sao, và không to bằng mặt trời, nhưng ở gần trái đất hơn, cho nên ta trông được rõ.

Giải nghĩa

Tinh tú = tiếng nói gồm cả các sao ở trên trời.

Cơ man = nhiều không thể đếm được.

Li ti = nhỏ bằng hột tấm.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!