Các thuyết vũ trụ hiện đại phát biểu gì về kích cỡ của vũ trụ?

Các thuyết vũ trụ hiện đại phát biểu gì về kích cỡ của vũ trụ?

3. What do the modern theories of universe state about the size of the universe?

Modern theories assume that the Universe is in a state of rapid expansion.

Các thuyết vũ trụ hiện đại phát biểu gì về kích cỡ của vũ trụ?

Các thuyết hiện đại cho rằng vũ trụ đang trong trạng thái mở rộng nhanh chóng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!