Các thực vật ăn côn trùng và ăn thịt

Các thực vật ăn côn trùng và ăn thịt

26 Insectivores and carnivores

One may get surprised to hear that some plants eat insects and such plants are known as insectivore plants. These plants cannot prepare their own protein thus they get this protein by eating insects and worms. These plants live as a parasite and steal nutrients from a host plant, e.g. witchweed which infects corn, sugarcane, rice and other cereal corps. It absorbs all the nutrients from its roots and makes the host plant yellow and brown. Another example of this type of plant is mistletoe which is semi-parasitic and is used for decoration during Christmas.

Các thực vật ăn côn trùng và ăn thịt

Người ta có thể ngạc nhiên khi nghe nói rằng có một số thực vật ăn côn trùng, và những thực vật này được gọi là thực vật ăn côn trùng. Những thực vật này không thể tự tổng hợp protein cho chính nó, do đó chúng thu thập protein bằng cách ăn các côn trùng và sâu. Chúng sống như một ký sinh và ăn cắp dưỡng chất từ cây chủ, ví dụ như là cỏ dại nhiễm vào bắp, mía, lúa và các ngũ cốc khác. Nó hấp thu tất cả các dưỡng chất từ rễ cây và làm cho cây chủ vàng và nâu. Một ví dụ khác của loại thực vật này là cây tầm gửi vốn là một thực vật bán ký sinh và được dùng để trang hoàng trong ngày lễ Giáng sinh.

Pitcher Plant - It is a carnivorous plant. The upper part of its leaf resembles a small pitcher. It has a very attractive colour. It is found in pine barrens, swamps and near coastal areas in the tropical forests. This plant contains a sticky liquid, and the plant has small fibres on its opening which allows the insect to go inside but doesn't allow it to come out. The insects get attracted to its attractive colour. The insects get entrapped in the juice of the pitcher and then are digested by the plant.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-46.png

Cây nắp ấm – Đây là một thực vật ăn thịt. Phần trên của lá cây này giống như một cái ấm nhỏ. Nó có màu rất hấp dẫn. Cây này được thấy ở những vùng đất cằn cỗi, đầm lầy và những vùng gần bờ biển trong những khu rừng nhiệt đới. Thứ cây này có chứa một chất lỏng dính và cây có những sợi nhỏ bên trên, mở ra để cho côn trùng đi vào nhưng không cho côn trùng đi ra. Côn trùng bị thu hút bởi màu sắc của cây. Côn trùng bị bẫy dính trong chất dịch của cây nắp ấm và sau đó bị cây tiêu hoá.

Venus Fly Trap - This plant is found in America. It has beautiful leaves with red coloured elevations on both the sides. When an insect sits on its leaves it closes its teeth and traps the insect between them making it impossible to escape. It is also grown as an ornamental plant.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-47.png

Cây bẫy ruồi venus - Cây này được thấy ở Bắc Mỹ. Nó có những cái lá xinh đẹp với những chỗ nhô lên màu đỏ ở cả hai mặt. Khi côn trùng đậu vào các lá cây, lá khép các răng lại và bẫy con côn trùng ở giữa, khiến cho nó không thể thoát ra đưoc. Cây này cũng được trồng làm kiểng.

INTERESTING FACTS

Sự kiện đáng chú ý

Sundews have tentacles on their leaves and each tip has a sticky fluid which attracts the insects but once the prey gets trapped, it cannot escape.

Prussic acid, an effective poison, is obtained from the cherry laurel plant.

Bladderwort or Uticularia keeps most of its body parts under water. It has small opening surrounded by short hairs and when an insect comes near the opening, the plant swallows the insect and closes the opening.

Nepenthe is a climbing plant and its insect traps are located at the tip of the leaves.

Cây gọng vó có các lông tuyến trên các lá và mồi chóp lông có một chất dịch dính để thu hút côn trùng nhưng khi đã sập bẫy thì con mồi không thể thoát được.

Axít prussic là một chất độc mạnh, thu được từ cây nguyệt quế đỏ.

Bladderwort hay Uticularia có phần lớn thân ngập dưới nước. Nó có một lỗ nhỏ bao quanh bởi những lông ngắn và khi một con côn trùng đến gần lỗ, cây này nuốt con côn trùng và đóng lỗ lại.

Nepenthe là dây leo và những cái bẫy côn trùng của nó nằm ở chóp lá.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!