Các thứ thẻ

2. Các thứ thẻ

Có hai thứ thẻ:

a) Thẻ thư tịch (fiches bibliographiques)

Để ghi tên sách và những yếu chỉ về tên sách như: tên tác giả, nơi in, năm in, tên nhà xuất bản, xuất bản kỳ thứ mấy, trọn bộ mấy cuốn, đại ý trong sách...

Mỗi cuốn hay mỗi bộ sách phải có hai cái thẻ:

- Một cái sắp theo tên tác giả

- Một cái sắp theo môn loại. Sách về địa lý sắp trước sách về sử ký, sử ký lại sắp trước triết lý..., theo thứ tự chữ đầu của các môn.

Trong loại Địa lý, sách tổng quát sắp trước sách về Việt Nam, rồi tới sách về các nước khác...

Dưới đây là hai mẫu thẻ thư tịch.

Thẻ thư tịch sắp theo tên tác giả.

Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-13.jpg

Số B.27 là số cuốn sách ở trong tủ của bạn. Nếu một bộ có ba cuốn thì có thể cho cuốn thứ nhất số B.27a, cuốn thứ nhì số B.27b, cuốn thứ ba số B.27c rồi trên thẻ chung của ba cuốn, ghi B.27 a-c.

Nếu sách không phải của bạn mà bạn đọc ở thư viện thành phố thì bạn ghi: T.P.M202. T.P. là thành phố. M.202 là số sách ở thư viện.

Thẻ thư tịch để sắp theo môn loại

Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-14.jpg

Thẻ thư tịch có thể dùng để ghi tên một thiên khảo cứu đăng trong báo, như mẫu dưới đây:

Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-15.jpg

b) Thẻ tài liệu (fiches documentaires)

Dùng để chép những đoạn văn mà bạn muốn dùng trong một công việc trước tác của bạn... Sau những đoạn đó, bạn ghi cảm tưởng, ý nghĩ của bạn như trong mẫu dưới đây.

Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-16.jpg

Hàng đầu bạn nên biên tên cuốn sách hoặc bài diễn văn bạn tính viết. Bạn bỏ trắng một vài hàng để sau này chép tên đoạn, rồi chép ý chính trong thẻ tức ý “thế kỷ này thờ kim tiền”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)