Các thời kỳ và giai đoạn phát triển của cây lúa

Bài 2: CÁC THỜI KỲ VÀ GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÚA

Sơ đồ Phát triển:

10 gdpt01.jpg

Nếu tính theo thời kỳ sinh trưởng thì cây lúa có 3 thời kỳ sinh trưởng chính:

1. Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng: tính từ lúc hạt thóc nảy mầm đến khi bắt đầu vào giai đoạn phân hoá hoa lúa (trên thực tế người ta tính từ khi gieo mạ, cấy lúa, cây lúa đẻ nhánh tới số nhánh tối đa)

10 gdpt02.jpg

2. Thời kỳ sinh trưởng sinh thực: tính từ lúc bắt đầu phân hoá hoa lúa đến khi lúa trỗ bông và thụ tinh (bao gồm từ: làm đòng - phân hoá đòng, đến trỗ bông - bông lúa thoát khỏi lá đòng, nở hoa, tung phấn, thụ tinh.

10 gdpt03.jpg

3. Thời kỳ chín: sau khi thụ tinh, bông lúa bước vào kỳ chín, kết thúc thời kỳ này là bông lúa chín hoàn toàn, sau đó tiến hành thu hoạch hạt thóc.

10 gdpt04.jpg

Nếu tính theo giai đoạn sinh trưởng thì cây lúa có 10 giai đoạn sinh trưởng:

 1. Giai đoạn trương hạt.
 2. Giai đoạn hạt nảy mầm.
 3. Giai đoạn đẻ nhánh.
 4. Gian đoạn phát triển lóng thân.
 5. Giai đoạn phân hoá hoa.
 6. Giai đoạn trỗ bông.
 7. Giai đoạn nở hoa thụ phấn, thụ tinh.
 8. Giai đoạn hạt chín sữa.
 9. Giai đoạn hạt chín sáp.
 10. Giai đoạn hạt chín hoàn toàn.

Nguồn

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!