Các thầy thuốc tại sao được gọi là đại phu?

Các thầy thuốc tại sao được gọi là đại phu?

Ở Trung Quốc người ta thường gọi các thầy lang, thầy thuốc là đại phu. Trong thời kì xa xưa nhất, cách xưng hô này bắt nguồn từ tên một chức quan.

Trong hai đời Tần và Hán, trong triều đình có đặt ra vài quan chức được gọi là đại phu. Chẳng hạn ngự sử đại phu. Đây là một trưởng quan cao nhất cấp trung ương, chỉ dưới thừa tướng, chức vụ chủ yếu của viên quan này là giám sát việc chấp hành pháp luật, kiêm quản lí các sổ sách văn thư quan trọng. Sang đến đời nhà Đường thì tất cả các quan viên cao đều được đặt thêm hai chữ đại phu, đặt sau chức quan vốn có. Vì thế ở thời kì bấy giờ, người ta chỉ cần nghe thấy nói "mỗ mỗ đại phu" là biết ngay nhân vật được nói tới là một tay quan to. Như vậy đại phu trở thành tương đương với đại quan.

Đến đời Tống, hoàng đế muốn có người xem bệnh cho mình đã đặt ra Viện Thái y, các thầy thuốc trong Viện Thái y được gọi là thái y, các thái y này được mặc quan phục như các quan viên khác, được lĩnh tiền quan bổng, có phẩm trật, và được coi là những quan viên chính thức trong triều đình. Các thái y được phân thành những cấp khác nhau như đại phu, lang trung, trong đó đại phu là cấp cao nhất.

Từ khi hai chữ đại phu được gắn liền với chức nghiệp các thầy thuốc trong triều, người ta bèn gọi các thầy thuốc là đại phu để tỏ lòng tôn kính với họ. Với ý ngầm muốn nói ra là các vị này có y đạo cao minh, sau này có khả năng được hoàng đế triệu vời vào triều đình làm quan.

Ngày nay có nghề làm thuốc và làm quan tuy rằng khác nhau, song người ta vẫn cứ gọi thày thuốc là đại phu để nói lên lòng tôn kính đối với các vị ấy.

KHANG BÌNH

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!