Các radio hoạt động như thế nào?

Các radio hoạt động như thế nào?

48. How do radios work?

Radio waves form part of the electromagnetic spectrum. Radio signals are transmitted through a carrier wave. The longest wavelength of the radio waves are sprung back up to the layer of the earth's atmosphere called ionosphere. Radio waves are changed by the radio transmitter in order to convey information. The height of the carrier wave in the AM radio is altered according to the sound picked by the microphone. And in the FM radio, the distance between the peaks in the radio wave is changed. The radio signals are picked up and amplified and then decoded. AM radio sounds crunchy due to the weak signals and is being replaced by the FM radio, which gives much clear sound.

Các radio hoạt động như thế nào?

Các sóng radio hình thành ra một phần của phổ điện từ. Các tín hiệu radio được truyền thông qua một sóng mang. Bước sóng dài nhất của các sóng radio được bật trở lại tầng khí quyển của trái đất được gọi là tầng điện ly. Các sóng radio được thay đổi bởi máy phát radio để chuyển tải thông tin. Độ cao của sóng mang trong radio AM thay đổi tùy theo âm thanh do micro chọn lọc. Và trong radio FM thì khoảng cách giữa các đỉnh trong sóng radio được thay đổi. Các tín hiệu radio được chọn lọc và được khuếch đại và sau đó được giải mã. Radio AM nghe có vẻ lạo xạo do các tín hiệu yếu và đang được thay thế bởi radio FM, vốn sẽ cho ra âm thanh rõ hơn nhiều.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-48.png

Fact

Radios are utilized for different purposes, eg, the firefighter needs his radio to maintain constant communication with the main control and the other firemen. He might need assistance if he requires to speed up his job.

Dữ kiện

Các radio được sử dụng cho nhiều mục đích khách nhau, ví dụ, lính cứu hỏa cần radio để duy trì sự liên lạc ổn định với bộ phận điều khiển chính và với những người lính cứu hỏa khác. Họ có thể cần sự trợ giúp nếu họ cần đẩy nhanh tốc độ công việc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!